2019-W08 - Incendio en Bangladesh

safe-imageIncendio movis rapide en merkurdio tra la chef-urbo Bangladeshana, mortigante adminime okadek homi e vundante adminime kinadek. Pos sua komenco, l' incendio extensesis a grupo di konstrukturi uzata por depozar kemialaji e pose ol rapide extensesis a konstrukturi proxima en stradeti di quartero historial dense plenigita per kontrukturi. La prezidantulo e la chef-ministrino di Bangladesh, prezideri di partisi politikal e multa altri ofris sua kondoli al viktimi dil incendio. (BD)

<phoneme alphabet="ipa" ph="inˈt͡sendjo ˈmovis raˈpide en merˈkurdjo tra la t͡ʃefˈurbo bangladeˈʃana"/>, <phoneme alphabet="ipa" ph="mortiˈgante admiˈnime ˈokadek ˈhomi e vunˈdante admiˈnime ˈkinadek"/>. <phoneme alphabet="ipa" ph="pos ˈsua koˈment͡so"/>, <phoneme alphabet="ipa" ph="lə inˈt͡sendjo ekstenˈsesis a ˈgrupo di konstrukˈturi uˈzata por depoˈzar kemjaˈlaʒi e ˈpose ˈol raˈpide ekstenˈsesis a konstrukˈturi prokˈsima en straˈdeti di kwarˈtero historˈjal dense pleniˈgita per kontrukˈturi"/>. <phoneme alphabet="ipa" ph="la prezidanˈtulo e la t͡ʃefminisˈtrino di banglaˈdeʃ"/>, <phoneme alphabet="ipa" ph="preziˈderi di parˈtisi politiˈkal e ˈmulta ˈaltri ˈofris ˈsua konˈdoli al vikˈtimi dil inˈt͡sendjo"/>.

2019-W07 - Konferasion in Etiopia

800px-Flag-of-the-African-Union-svgTridessekund konferasion bidiurnik de shefi de stati e guvernatoreli de sirka kuinkdes landi de Union Afrikan av esed fasied in pomedidiurn soldiik in urb prinsipal etiopian. President egiptian av prended presedasion anuike rotant su se eks president ruandesian. President egiptian av anunsied konferasion pro paks e evolusion, fasiered in ist temp anuik in Egiptia sudik. Il av diked, ke "via es ankor long" pro eksekutar but de Union Afrikan a "fasiar armi silensiar". (ET)

<phoneme alphabet="ipa" ph="tridesseˈkund konferasiˈon bidiurˈnik ˈde ˈʃefi ˈde ˈstati ˈe guvernatoˈreli ˈde ˈsirka kuinkˈdes ˈlandi ˈde uniˈon afriˈkan ˈav eˈsed fasiˈed ˈin pomedidiˈurn soldiˈik ˈin ˈurb prinsiˈpal etiopiˈan"/>. <phoneme alphabet="ipa" ph="presiˈdent egiptiˈan ˈav prenˈded presedasiˈon anuˈike roˈtant ˈsu ˈse ˈeks presiˈdent ruandesiˈan"/>. <phoneme alphabet="ipa" ph="presiˈdent egiptiˈan ˈav anunsiˈed konferasiˈon ˈpro ˈpaks ˈe evolusiˈon"/>, <phoneme alphabet="ipa" ph="fasieˈred ˈin ˈist ˈtemp anuˈik ˈin eˈgiptia suˈdik"/>. <phoneme alphabet="ipa" ph="ˈil ˈav diˈked"/>, <phoneme alphabet="ipa" ph="ˈke"/> <phoneme alphabet="ipa" ph="ˈvia ˈes anˈkor ˈlong"/> <phoneme alphabet="ipa" ph="ˈpro eksekuˈtar ˈbut ˈde uniˈon afriˈkan ˈa"/> <phoneme alphabet="ipa" ph="ˈfasiˈar ˈarmi silensiˈar"/>.

2019-W06 - Tristeco en Irano

AŬSKULTU SONAN REGISTRAĴON

1280px-Flag-of-Iran-svgAŭtobuso, kiu portis dek homojn, kiuj vojaĝis por pie viziti sanktan lokon, estis atakita de homoj, kiuj pafis kaj kiujn oni ankoraŭ ne rekonis. Tio okazis en dimanĉo norde de la ĉefa urbo Bagdado en centra Irako. Sep iranaj homoj, kiuj tiel vojaĝis, estis vunditaj. La vunditaj homoj, kiuj estis veturintaj per la aŭtobuso, estis portitaj al ejo, kie oni kuracas homojn, kiuj estas malsanaj. Inter ili estis ankaŭ virino en serioza farto. Neniu tuj diris esti farinta la atakon. (IR)

2019-W05 - Furtos de infantes in Belgica

AUDI REGISTRATION DE SONO

105386278-gettyimages-915355168In martedi, authoritates belge ha ordinate tests del ADN de infantes recentemente adoptate ex le Republica Democratic del Congo, postquam reportos habeva apparite, que plure parentes congolese habeva pensate, que lor infantes habeva partite a un campo de vacantias in le capital Kinshasa, non a un orphanato. Il ha essite revelate in le anno 2017, que quatro infantes congolese, qui habeva essite adoptate in Belgica, habeva essite falsemente declarate como orphanos. (BE)