2016-10-30 — Elekto en Moldova

ASKOLTEZ SONA ENREJISTRURO (achento Itala)

postimageL' unesma fazo di elekto prezidantal eventis en Moldova. Pro ke nulu ek la non kandidati recevis majoritato absoluta, por-Moskva-istulo socialista Igor Dodon kun quaradekeok centimi del voti e por-Bruxelles-istino liberal Maia Sandu kun triadekeok centimi del voti konkursos en la duesma fazo en la deketriesma di novembro. Ico esis l' unesma direta elekto prezidantal pos duadek yari en ica republiko ex-Sovieta, trublata per subornado. (65 | MD)

<phoneme alphabet="ipa" ph="lə uˈnesma ˈfazo di eˈlekto prezidanˈtal eˈventis en molˈdova"/>. <phoneme alphabet="ipa" ph="pro ke ˈnulu ek la non kandiˈdati reˈt͡sevis maʒoriˈtato absoˈluta"/>, <phoneme alphabet="ipa" ph="pormɐˌskvaisˈtulo sot͡sjaˈlista igor dodon kun kwaraˈdekeok t͡senˈtimi del ˈvoti e porbʁyˌsɛlisˈtino libeˈral maja sandu kun trjaˈdekeok t͡senˈtimi del ˈvoti konˈkursos en la ˈdwesma ˈfazo en la dekeˈtrjesma di noˈvembro"/>. <phoneme alphabet="ipa" ph=" ˈit͡so ˈesis lə uˈnesma diˈreta eˈlekto prezidanˈtal pos ˈduadek ˈjari en ˈit͡sa repubˈliko ekssoˈvjeta"/>, <phoneme alphabet="ipa" ph="trubˈlata per suborˈnado"/>.

2016-10-30 — Tremo de tero en Umbrio

AŬSKULTU SONAN REGISTRAĴON

postimageTer-tremo de grandeco 6.6 okazis en meza Italio. Multaj konstruaĵoj estis detruitaj. La ter-tremo trafis la saman regionon, kiu estis trafita de ter-tremo en aŭgusto kaj postaj ter-tremoj en lasta semajno, plue ruinigante konstruaĵojn jam difektitajn post unu semajno de tremoj, kiuj sen-hejmigis milojn de homoj. Estas neniuj tujaj raportoj pri mortoj, sed iuj homoj suferis vundojn, ĉar multaj konstruaĵoj falis. (11 | IT-55)

2016-10-20 — Philippinarum praeses in Sinis

AUDI PRAELECTIONEM SONITAM (accentu Sinensi)

postimageXí Jìnpíng, praeses Rei publicae Popularis Sinarum, dixit accessum Roderici Duterte, praesidis Philippinarum, ad Sinas posse magnam vim habere ad rationes inter ambas civitates meliorandas, quae controversiarum in Mari Sinensi Meridionali causa laesae erant. Xí Jìnpíng Roderico Duterte in Grandi Populi Palatio Pekini dixit Sinenses et Philippinenses fratres esse et controversias superabiles, autem ne verbo quidem Mare Sinense Meridionale attigit. (21 | CN)

<phoneme alphabet="ipa" ph="ɕǐ tɕînpʰǐŋ"/>, <phoneme alphabet="ipa" ph="prɛːses rei publisɛː popuɫaris sinarum"/>, <phoneme alphabet="ipa" ph="diksit aksessum roderisi duˈteɾte"/>, <phoneme alphabet="ipa" ph="prɛːsidis pʰilippinarum"/>, <phoneme alphabet="ipa" ph="ad sinas posse maŋnam wim habere ad rat͡ɕiones inter ambas siwitates meliorandas"/>, <phoneme alphabet="ipa" ph="kʷɛː kontrowersiarum in mari sinensi meridionali kausaː ɫɛːsɛː erant"/>. <phoneme alphabet="ipa" ph="ɕǐ tɕînpʰǐŋ roderiko duˈteɾte in grandi populi paɫat͡ɕio pekini diksit sinenses et pʰilippinenses fratres esse et kontrowersias superabiɫes"/>, <phoneme alphabet="ipa" ph="autem ne werbo kʷidem mare sinense meridionaɫe attid͡ʑit"/>.

2016-10-09 — Elekto en Lituania

ASKOLTEZ SONA ENREJISTRURO (achento Cheka)

postimageLituaniani elektis sua parlamento. Agristi (L' Uniono Lituaniana di Rurani e Verdi) ganis cirkum duadekedu centimi del voti, strete vinkinte konservisti (L' Uniono dil Patrio — Demokrati Kristana Lituaniana) per un milimo del voti. Pos ke Lituania divenabis membro dil Uniono Europana, multa homi livabis Lituania a Granda Britania e Nord-Irlando, ube des-quieteso pri en-migrado ek est-Europa divenis faktoro decidiva por l' elekto livar l' Uniono. (54 | LT)

2016-10-04 — Cyclon in li States Unit de América

AUDI REGISTRATION DE SON (accentu anglesi statunitesi)

postimageCyclon tropic Matthew in li Oceane nord-west-Atlantic ha traversat Haiti, Cuba e li Bahamas. Guvernatores de Florida, Georgia, Sud-Carolina e Nord-Carolina, sud-SUA, ha declarat status de urgentie. On expecta, que li cyclon Matthew va a(t)tinger Florida in li settesim de octobre. Guvernatora de Sud-Carolina Nikki Haley ha urget un evacuation de un comma un million residentes costal, ante que li cyclon Matthew va a(f)fecter les in li fine de ti ci semane. (41 | US)

<phoneme alphabet="ipa" ph="t͡sykˈlon ˈtropik"/> Matthew <phoneme alphabet="ipa" ph="in li ot͡seˈane nordwestatˈlantik ha traverˈzat haˈiti"/>, <phoneme alphabet="ipa" ph="ˈkuba e li baˈhamas"/>. <phoneme alphabet="ipa" ph="guvernaˈtores de floˈrida"/>, <phoneme alphabet="ipa" ph="ʒeˈorʒja"/>, <phoneme alphabet="ipa" ph="sudkaroˈlina e nordkaroˈlina"/>, <phoneme alphabet="ipa" ph="sudˈesˈuˈa"/>, <phoneme alphabet="ipa" ph="ha deklaˈrat ˈstatus de urˈʒent͡sje"/>. <phoneme alphabet="ipa" ph="on eksˈpekta"/>, <phoneme alphabet="ipa" ph="kwe li t͡sykˈlon"/> Matthew <phoneme alphabet="ipa" ph="va attinˈʒer floˈrida in li setˈtezim de okˈtobre"/>. <phoneme alphabet="ipa" ph="guvernaˈtora de sudkaroˈlina"/> Nikki Haley <phoneme alphabet="ipa" ph="ha urˈʒet un evakwaˈt͡sjon de un ˈkomma un milˈljon reziˈdentes kosˈtal"/>, <phoneme alphabet="ipa" ph="ˈante kwe li t͡sykˈlon"/> Matthew <phoneme alphabet="ipa" ph="va affekˈter les in li ˈfine de ti t͡si seˈmane"/>.

2016-10-02 — Votores colombian rejeta la acorda de pas

AUDI REGISTRATION DE SON (accento espaniol)

postimageEn Colombia, votores ia rejeta un acorda monumental de pas con rebelores FARC en la resulta surprendente de un referendo. 50,24% ia vota a contra.

La acorda ia es suscriveda en la semana pasada par Juan Manuel Santos, la presidente, e Timoleón Jiménez, la xef de FARC, pos cuasi cuatro anios de negosias. Ma la popla ia nesesa validi lo ante cuando lo ia pote deveni legal.

Parlante a la nasion, Santos ia dise ce el aseta la resulta ma va continua labora per ateni la pas.

El ia dise ce la sesafusili corente resta, e ce el ia comanda negosiores a viaja a Cuba per consulta xefes de FARC sur la paso seguente.

"Me no va sede," el ia dise. "Me va continua la xerca per pas asta la momento final de me autoria, car esta es la modo de lasa un pais plu bon a nos enfantes."

Entretempo, la xef FARC, conoseda como Timochenco, ia dise ce la grupo resta dedicada a reali un fini de la gera. El ia critica ance la campania de no.

"La FARC regrete profonda ce la potia destruosa de los ci semi odia e venja ia influe la opina de la popla colombian," el ia dise.

A ante, la rebelores ia acorda abandona se armas pos 52 anios de gera per junta se a la prosede political. Ma oposores crede ce la acorda trata tro pardonosa la FARC, ci la SUA regarda ancora como un grupo teroriste.

La acorda ia ta permete ce la xefes de la rebelores evita un condena de prison si los ta confesa se crimines. On ia promete ance des sejas en congresa a la rebelores per la du elejes seguente.

La difere de cuantia entre la votores ci ia favore la acorda e los ci ia rejeta lo ia es min ca 63 mil entre 13 milion votas.

La prosede de pas es aora nubida par nonsertia.

Alvaro Uribe, la presidente pasada ci ia dirije la campania no, ia comenta ce tota colombianes desira la pas, ma ce la acorda nesesa "coretis". "Nos vole contribui a un acorda nasional e deveni oiada," el ia dise.

En la pasada, Santos ia averti ce on ave no scema alternativa per fini la gera cual ia mata 260 mil persones e ia desloca sirca oto milion. (73 | CO)

Le texto ne es de me, mais de Simon Davies, le autor del blog Aora Oji. Io ha supplete solmente le registration de son.

<phoneme alphabet="ipa" ph="voˈtores kolombiˈan reˈʒeta la aˈkorda de pas"/>. <phoneme alphabet="ipa" ph="en koˈlombia"/>, <phoneme alphabet="ipa" ph="voˈtores ja reˈʒeta un aˈkorda monumenˈtal de pas kon rebeˈlores ef a er ke en la reˈsulta surprenˈdente de un refeˈrendo"/>. <phoneme alphabet="ipa" ph="siŋkoˈdes ˈpunto du ˈkwatro ˈsentis ja ˈvota a ˈkontra"/>. <phoneme alphabet="ipa" ph="la aˈkorda ja es suskriˈveda en la seˈmana paˈsada par"/> Juan Manuel Santos, <phoneme alphabet="ipa" ph="la presiˈdente"/>, <phoneme alphabet="ipa" ph="e"/> Timoleón Jiménez, <phoneme alphabet="ipa" ph="la ʃef de ef a er ke"/>, <phoneme alphabet="ipa" ph="pos ˈkwasi ˈkwatro ˈanjos de neˈgosias"/>. <phoneme alphabet="ipa" ph="ma la ˈpopla ja neˈsesa vaˈlidi lo ˈante ˈkwando lo ja ˈpote deˈveni leˈgal"/>. <phoneme alphabet="ipa" ph="parˈlante a la nasiˈon"/>, Santos <phoneme alphabet="ipa" ph="ja diˈse ke el aˈseta la reˈsulta ma va konˈtinua laˈbora per aˈteni la pas"/>. <phoneme alphabet="ipa" ph="el ja ˈdise ke la sesafuˈsili koˈrente ˈresta"/>, <phoneme alphabet="ipa" ph="e ke el ja koˈmanda negosiˈores a viˈaʒa a ˈkuba per konˈsulta ˈʃefes de ef a er ke sur la ˈpaso seˈgwente"/>. "<phoneme alphabet="ipa" ph="me no va ˈsede"/>," <phoneme alphabet="ipa" ph="el ja ˈdise"/>. "<phoneme alphabet="ipa" ph="me va konˈtinua la ˈʃerka per pas ˈasta la moˈmento fiˈnal de me awˈtoria, kar ˈesta es la ˈmodo de ˈlasa un ˈpajs plu bon a nos enˈfantes."/>" <phoneme alphabet="ipa" ph="entreˈtempo"/>, <phoneme alphabet="ipa" ph="la ʃef ef a er ke"/>, <phoneme alphabet="ipa" ph="konoˈseda ˈkomo"/> Timochenco, <phoneme alphabet="ipa" ph="ja ˈdise ke la ˈgrupo ˈresta dediˈkada a reˈali un ˈfini de la ˈgera"/>. <phoneme alphabet="ipa" ph="el ja kriˈtika ˈaŋke la kamˈpanja de no"/>. "<phoneme alphabet="ipa" ph="la ef a er ke regˈrete proˈfonda ke la ˈpotia destruˈosa de los ki ˈsemi ˈodia e ˈvenʒa ja ˈinflue la oˈpina de la ˈpopla kolombiˈan"/>," <phoneme alphabet="ipa" ph="el ja ˈdise"/>. <phoneme alphabet="ipa" ph="a ˈante"/>, <phoneme alphabet="ipa" ph="la rebeˈlores ja aˈkorda abanˈdona se ˈarmas pos siŋkoˈdes du ˈanjos de ˈgera per ˈʒunta se a la proˈsede politiˈkal"/>. <phoneme alphabet="ipa" ph="ma opoˈsores ˈkrede ke la aˈkorda ˈtrata tro pardoˈnosa la fe a er ke"/>, <phoneme alphabet="ipa" ph="ki la es u a reˈgarda aŋˈkora ˈkomo un ˈgrupo teroˈriste"/>. <phoneme alphabet="ipa" ph="la aˈkorda ja ta perˈmete ke la ˈʃefes de la rebeˈlores eˈvita un konˈdena de priˈson si los ta konˈfesa se kriˈmines"/>. <phoneme alphabet="ipa" ph="on ja proˈmete ˈaŋke des ˈseʒas en koŋˈgresa a la rebeˈlores per la du eˈleʒes seˈgwente"/>. <phoneme alphabet="ipa" ph="la diˈfere de ˈkwantia ˈentre la voˈtores ki ja faˈvore la aˈkorda e los ki ja reˈʒeta lo ja es min ka sesˈdes tre mil ˈentre des tre miˈljon ˈvotas"/>. <phoneme alphabet="ipa" ph="la proˈsede de pas es aˈora nuˈbida par nonˈsertia"/>. Alvaro Uribe, <phoneme alphabet="ipa" ph="la presiˈdente paˈsada ki ja diˈriʒe la kamˈpanja no"/>, <phoneme alphabet="ipa" ph="ja koˈmenta ke ˈtota kolombiˈanes deˈsira la pas"/>, <phoneme alphabet="ipa" ph="ma ke la aˈkorda neˈsesa"/> "<phoneme alphabet="ipa" ph="koˈretis"/>". "<phoneme alphabet="ipa" ph="nos ˈvole kontriˈbui a un aˈkorda nasioˈnal e deˈveni oˈjada,"/>" <phoneme alphabet="ipa" ph="el ja ˈdise"/>. <phoneme alphabet="ipa" ph="en la paˈsada"/>, Santos <phoneme alphabet="ipa" ph="ja aˈverti ke on ˈave no ˈskema alternaˈtiva per ˈfini la ˈgera ˈkwal ja ˈmata duˈsento sesˈdes mil perˈsones e ja desˈloka ˈsirka ˈoto miˈljon"/>.