2018-W17 - Querélla in Cīvitātes Fœderāto dē América

0668489b183f387f898935d4a3d34127fa752797In Vénere-díe in Cīvitātes Fœderāto dē América, paréntes dē studiōso habénte vīgíntī-dúo ánnos, quī es dēténto in Corēa Septentriōnāle íntrā décem-séptem mēnses et pósteā móri, stábili querélla extraōrdinārio in cūria fœderāle cóntrā gubernāculo dē Re pūblico populāre dēmocrático Corēāno (Septentriōnāle). Íllōs dīc, quod fīlio dē íllos es tormentāto et occīso et quod vīta dē fīlio dē íllos es dēstrūcto cum ménte intentiōnāle et brūtāle ab ísto gubernāculo crīmināle. (US)

2018-W17 - Congréssus in zōnā dēarmātā Cōrēānā

AUDĪ PRÆLĒCTIŌNEM SONITAM (accéntū Finlándicō)

2018_inter-_Korean_summit_01Kim Jong-un, súmmus dux Réī pūblicæ populāris dēmocráticæ Cōrēānæ (Septentriōnālis), et Moon Jae-in, prǽses Réī pūblicæ Cōrēānæ (Merīdiōnālis), in Véneris díē in zōnā dēarmātā Cōrēānā interjungēbant et symbólicē trānsversābant līmina in sólum ingésta, quæ territōria rērum pūblicārum sēparant. Ísta līnea līmitānea ab ánnō mīllēsimō nongentēsimō quīnquāgēsimō tértiō éxstat. Tárdius in íllā díē ámbō dúcēs Cōrēam síne ármīs atómicīs approbāvērunt. (KR) (KP)

2018-W16 - Explōsiōne in Sýria

AUDI PRÆLECTIŌNE SONITO (accentu Bohēmico)

000_1411_GEIn sábbato postmerīdiāno, dēpósito dē ármos pertinénte ad Irānia et Hezbollah, grége mīlitánte Islāmico Sīítico, es percússo per explōsiōne júxtā Halab, Sýria septentriōnāle. Es reportāto ab médios diurnārio locāle, quod lóco es aggrésso per aëróplano nōn identificāto; id pótes es ūno ex incursiōnes ex āëre ab coalītiōne Occidentāle. Sed ísto theōria es negāto ab statiōne tēlevīsífico Al Mayadeen, que dīc, quod explōsiōnes moderāto es fácto in lóco suprādícto in vēnēre-díe. (SY)

2018-04-13 - Vegetātiónis incéndium in Cīvitātibus Fœderātīs Américae

AUDĪ PRÆLĒCTIŌNEM SONITAM (accéntū Finlándicō)

30652806_1774877702575644_5325358739476185088_nStátus adverténtiæ ā Jóvis díē in Oklahōmā rūsticā Cīvitātum Fœderātārum Américæ merīdiōnālium válet, úbi incendiōrum cáusā octingénta chīliomētra quadrāta vegetātiōnis ārsērunt, mīlle quadringéntī hóminēs ex dómibus expúlsī sunt et múltī bóvēs occīsī sunt. Nóvus satélles artificiālis tam exāctum est, quod nóvæ párvæ flámmæ ab meteōrólogīs et vigílibus incéndiīs exstinguéndīs frequénter dēsuper cōnspicī póssint ántequam incéndium ab homínibus in térrā annūntiātum sit. (31 | US)

2018-04-07 - Kolision in Vestfalia

AUSKULTA REGISTRASION DE SON (aksentuasion anglik)

100747538_hi046011650-1Vir av diriged vehikl kontr grup de homi sedant in terasi ante restaurerii e kaferii in lok spasios ambulatorik in sentr historik de urb in Vestfalia, Germania uestik. Du homi av esed mortifiked e dudes homi av esed lesed (seks grave). Ist vir av posteriore mortifiked se per pistol. Il esav german de ansianitet kuatrdesokt anui, kel sufrav kausu maladitet intelektuik e konduktik e kel esav mikrodelikter, rapiant kosi pro ganiar mon pro su inklinasion drogik. (22 | DE-NW)

<phoneme alphabet="ipa" ph="ˈvir ˈav diriˈged veˈhikl ˈkontr ˈgrup ˈde ˈhomi seˈdant ˈin teˈrasi ˈante restauˈrerii ˈe kaˈferii ˈin ˈlok spasiˈos ambulatoˈrik ˈin ˈsentr histoˈrik ˈde ˈurb ˈin vestˈfalia"/>, <phoneme alphabet="ipa" ph="gerˈmania uesˈtik"/>. <phoneme alphabet="ipa" ph="ˈdu ˈhomi ˈav eˈsed mortifiˈked ˈe duˈdes ˈhomi ˈav eˈsed leˈsed"/> (<phoneme alphabet="ipa" ph="ˈseks ˈgrave"/>). <phoneme alphabet="ipa" ph="ˈist ˈvir ˈav posteriˈore mortifiˈked ˈse ˈper pisˈtol"/>. <phoneme alphabet="ipa" ph="ˈil eˈsav gerˈman ˈde ansianiˈtet kuatrdeˈsokt ˈanui"/>, <phoneme alphabet="ipa" ph="ˈkel sufˈrav kaˈusu maladiˈtet intelektuˈik ˈe kondukˈtik ˈe ˈkel eˈsav mikrodeliktˈer"/>, <phoneme alphabet="ipa" ph="rapiˈant ˈkosi ˈpro ganiˈar ˈmon ˈpro ˈsu inklinasiˈon droˈgik"/>.

2018-04-03 - Attacca in California

30123952_1311444028957178_9088212690110498019_nIn mare di occidento star miscolanza di multo paise american. In occidento dessa miscolanza star paise California. In martedi star attacca in San Bruno in casa di YouTube. YouTube star società qualche publicar pintura qualche movir se. Femella Nasim Aghdam cannonar la per pistola. Genti fugir in orror, tre umano haber piaga e doppo ista ella toucar se. In histoire, ella fasir pintura per YouTube, ma YouTube forar pintura di ella, dunque ella gribuillar contra YouTube. (3 | US)

2018-04-01 - Inundationes in Fiji

AUDI REGISTRATION DE SONO

29793212_1819789624708784_1009294218223498616_nFiji del west ha essite affecte per cyclon Josie con velocitate medie de vento 75 kilometros pro hora e colpos momentanee mesmo 100 kilometros pro hora. Le tracia del cyclon non menacia Fiji directemente, mais al minus quatro humanos ha ja morte al causa del inundationes. (44 | FJ)