2016-08-11 — Astronomio: Pluvo di meteori Perseida

ASKOLTEZ SONA ENREJISTRURO (achento Valenca)

postimageKulminas la ho-yara pluvo di meteori Perseida, qui esas fragmenti dil kometo Swift-Tuttle. Oli nomesas Perseidi, pro ke oli esas quaza decendanti dil stelaro Perseus, ek qua oli semblas radiar observate da Terani. Oli konsideresas esar la pluvo maxim spektaklatra di meteori dil yaro duamiledekesis, prizentante plu kam duacent meteori po horo. Por ti, qui ne povas observar oli personale, multa *webkasti direta esas disponebla. (70)

<phoneme alphabet="ipa" ph="kulˈminas la hoˈjara ˈpluvo di meteˈori perseˈida"/>, <phoneme alphabet="ipa" ph="kwi ˈesas fragˈmenti dil koˈmeto swɪft tʌtl̩"/>. <phoneme alphabet="ipa" ph="ˈoli noˈmesas perseˈidi"/>, <phoneme alphabet="ipa" ph="pro ke ˈoli ˈesas ˈkwaza det͡senˈdanti dil steˈlaro perˈseus"/>, <phoneme alphabet="ipa" ph="ek kwa ˈoli ˈsemblas raˈdjar obserˈvate da teˈrani"/>. <phoneme alphabet="ipa" ph="ˈoli konsideˈresas eˈsar la ˈpluvo ˈmaksim spektakˈlatra di meteˈori dil ˈjaro dwamileˈdekesis"/>, <phoneme alphabet="ipa" ph="prizenˈtante plu kam ˈdwat͡sent meteˈori po ˈhoro"/>. <phoneme alphabet="ipa" ph="por ti"/>, <phoneme alphabet="ipa" ph="kwi ne ˈpovas obserˈvar ˈoli persoˈnale"/>, <phoneme alphabet="ipa" ph="ˈmulta webˈkasti diˈreta ˈesas dispoˈnebla"/>.