2016-08-08 — Explozo en Beluchistan

ASKOLTEZ SONA ENREJISTRURO (achento Polona)

postimagePlu kam sisadek homi ocidesis e plu kam cent vundesis pro explozo sequita da pafado — konjektate atako bombal suocida — en la Hospitalo Guvernerial en Quetta, la chefa urbo di Beluchistan, west-Pakistan, an la frontiero Afganistanana. L' ociditi esis precipue advokati, qui asemblis su en la hospitalo por honorizar Bilal Anwar Kasi, la prezidantulo dil Asociuro di Advokati Beluchistanana, qua ocidesabis da pafero ne-konocata. (67 | PK-BA)

<phoneme alphabet="ipa" ph="plu kam ˈsisadek ˈhomi ot͡siˈdesis e plu kam t͡sent vunˈdesis pro eksˈplozo seˈkwita da paˈfado"/> - <phoneme alphabet="ipa" ph="konʒekˈtate aˈtako bomˈbal swoˈt͡sida"/> - <phoneme alphabet="ipa" ph="en la hospiˈtalo guverneˈrjal en ˈkweta"/>, <phoneme alphabet="ipa" ph="la ˈt͡ʃefa ˈurbo di belut͡ʃisˈtan"/>, <phoneme alphabet="ipa" ph="westpakisˈtan"/>, <phoneme alphabet="ipa" ph="an la fronˈtjero afganistaˈnana"/>. <phoneme alphabet="ipa" ph="lə ot͡siˈditi ˈesis preˈt͡sipwe advoˈkati"/>, <phoneme alphabet="ipa" ph="kwi aˈsemblis su en la hospiˈtalo por honoriˈzar bilal anwar kasi"/>, <phoneme alphabet="ipa" ph="la prezidanˈtulo dil asoˈt͡sjuro di advoˈkati belut͡ʃistaˈnana"/>, <phoneme alphabet="ipa" ph="kwa ot͡sideˈsabis da paˈfero nekonoˈt͡sata"/>.