2017-09-18 - Tempesta in Insula di Muchacha

gallery-1Tempesta Maria star in mare di occidento. Ellu minachiar Guadalupa (parte di occidento di paise francis). Ista tempesta star tempesta numero un tanto forti in histoire di Dominica. In insula Santo Thomas e Santo Joanne, multo genti devir sortir casa di loro e andar a casa di governo, birchè tempesta Irma gia rompir multo casa di genti. Ista due insula star parte di Insula di Muchacha, qualche star parte di oriento di miscolanza di multo paise american. (0 | US-VI)

2017-09-18 - Tempesta in Romania

P_DicasterialIn occidento di Mare Negro star paise Romania. In occidento dessa paise star città Timișoara (altra nome Temeswar o Temesvár). Doppo forti tempesta con rapido vento in logo vicino dessa città in domingo, quasi dieci umano star morto e piu que cento haber piaga. Mihai Tudose, commandante di Romania, fasir visita in città in lunedi. Klaus Werner Iohannis, altra commandante di Romania, dicir, que ista orror star falta di governo, birchè ellu non rapido avisar ista tempesta. (0 | RO)

2017-09-15 - Peskado nelegal en Est-Timor

20018923456_56df87bc82_bLa polico Est-Timorana, apud aktivisti dil organizuro ekologial Pastoro Maral, interceptis floto peskanta Chinlandana di dekekin navi tenanta kargajo nelegal alegata di quaradek tuni de sharki; tale informili Australiana raportis en venerdio. Yakto motorizita Ocean Warrior nun patrolias por kontrolar, ka la navi livos l' aqui Est-Timorana. Pingtan Marine Enterprise, qua proprietas la navi, suspektesas ecesir la quanto permisita dal ministerio di peskeyi Est-Timorana. (0 | TL)

<phoneme alphabet="ipa" ph="la poˈlit͡so esttimoˈrana"/>, <phoneme alphabet="ipa" ph="ˈapud aktiˈvisti dil organiˈzuro ekoloˈgjal pasˈtoro maˈral"/>, <phoneme alphabet="ipa" ph="interˈt͡septis ˈfloto pesˈkanta t͡ʃinlanˈdana di ˈdekekin ˈnavi teˈnanta karˈgaʒo neleˈgal aleˈgata di ˈkwaradek ˈtuni de ˈʃarki"/>; <phoneme alphabet="ipa" ph="ˈtale inforˈmili austraˈljana raˈportis en veˈnerdjo"/>. <phoneme alphabet="ipa" ph="ˈjakto motoriˈzita ˈoʊʃən ˈwɔɹiɚ nun patˈroljas por kontroˈlar"/>, <phoneme alphabet="ipa" ph="ka la ˈnavi ˈlivos lə ˈakwi esttimoˈrana"/>. <phoneme alphabet="ipa" ph="pʰiŋtʰan məˈɹiːn ˈɛntɹ̩pɹɑjz"/>, <phoneme alphabet="ipa" ph="kwa propˈrjetas la ˈnavi"/>, <phoneme alphabet="ipa" ph="suspekˈtesas et͡seˈsir la ˈkwanto permiˈsita dal minisˈterjo di pesˈkeji esttimoˈrana"/>.

2017-09-14 - Tempesta in Vietnam

pool-aqua-bungalow-4Tempesta Doksuri comminchiar sopra mare di oriento e ricevir forza di calor. Doppo ista, tempesta venir supra terra in mezzo di paise Vietnam. Rapido vento e forti piove fasir lampo oscuro, rompir casa, forar multo arbor fora radiz e gitar loro in logo vicino. Ance governo fasir lampo oscuro per impedir cosa male. Multo genti restar in casa. Un umbre morir in logo vicino di nord di città Đà Nẵng. Multo cosa non star facile, birchè nave di aria star incapache di volar. (0 | VN)

2017-09-11 - Tropika ŝtormo en Usono

En Georgio (suda Usono), tri homoj mortis pro la uragano Irma (poste malfortiĝinta al tropika ŝtormo Irma) - pro faloj de arbo kaj forblovo. La centro de Irma moviĝis malrapide el la okcidenta bordo de Florido (suda Usono) en sudokcidentan Georgion en frua lunda posttagmezo proksime de Valdosta. En Valdosta, kie multaj floridanoj kolektiĝis por atendi la preterpelon de la ŝtormo, ventoj blovis je rapideco ĉirkaŭ sesdek kilometroj en horo, sed ili ne kaŭzis gravan damaĝon. (0 | US)

2017-09-11 - Alto agua in Scirocco di Carolina

320px-_Boone-hall-avenue-of-oaks-sc1In mare di occidento star miscolanza di multo paise american. In scirocco dessa miscolanza star paise Scirocco di Carolina. In ista paise star città Charleston. La in lunedi, multo strada star pieno di alto agua doppo tempesta Irma. Agua star dieci piedi di alto. Star terzo agua tanto alto in histoire di città. Vento soffiar multo segnio di strada. In mezzo di città, quasi tutto mercante cerrar su botega, ma un furniere aprir su botega. Notte venir e agua lento basciar. (0 | US)

2017-09-10 - Tempesta in Florida

sky-2695979_960_720In mare di occidento star miscolanza di multo paise american. In scirocco dessa miscolanza star paise Florida. Tempesta Irma star in città Key West e autros izola Florida Keys in mattina di domingo. Vento forar multo arbor fora radiz e soffiar loro. Piove fasir strada vicino mare pieno di agua alto. Lampo star oscuro. Aria pressar piu forti e vento star piu rapido. Señores star inquieto, que Florida Keys, caiena di izola di sabia in scirocco di Florida, bisogno star rovina. (2 | US)

2017-09-08 - Refusa de intrada in Singapur

AUDI REGISTRATION DE SON (accentu german)

Water-_Building-_Singapore-_Skyline-_Singapore-_RiverKasiviswanathan Shanmugam, ministro de a(f)feres intern e jure singapurian, ha refusat intrada de du predicatoros c(h)ristian extran, queles hat petit permissiones de labor por brevimen predicar in Singapur. Il ha dit: "Just qualmen yo hat interdictet erudites o predicatores islamic venir a Singapur, talmen li interdiction maxim recent ha esset por predicatoros c(h)ristian." Un ex li predicatoros titulat islam quam un religion de domination de munde e ne de pace. (0 | SG)

<phoneme alphabet="ipa" ph="kɑsiʋiswɑnɑʈɑn ʃʌɳmugʌm"/>, <phoneme alphabet="ipa" ph="miˈnistro de afˈferes inˈtern e ˈd͡ʒure singapuˈrjan"/>, <phoneme alphabet="ipa" ph="ha refuˈzat inˈtrada de du predikaˈtoros xrisˈtjan eksˈtran"/>, <phoneme alphabet="ipa" ph="ˈkweles ˈhat peˈtit permisˈsjones de laˈbor por ˈbrevimen prediˈkar in singaˈpur"/>. <phoneme alphabet="ipa" ph="il ha ˈdit"/>: "<phoneme alphabet="ipa" ph="ˈd͡ʒust ˈkwalmen jo ˈhat interdikˈtet eruˈdites o predikaˈtores izˈlamik veˈnir a singaˈpur"/>, <phoneme alphabet="ipa" ph="ˈtalmen li interdikˈt͡sjon ˈmagzim reˈt͡sent ha esˈset por predikaˈtoros xrisˈtjan"/>." <phoneme alphabet="ipa" ph="un eks li predikaˈtoros tituˈlat izˈlam kwam un reliˈʒjon de dominaˈt͡sjon de ˈmunde e ne de ˈpat͡se"/>.

2017-09-07 - Motu de terra in Mexico

Tonin_Pyramid_1_1In vespere de jovedie, littore meridionale Mexicano es affecto per motu de terra de magnitudine octo et uno decimo, subvertente domus in Chiapas juxta limites Guatemalense, occidente ad minimo triginta homines et causante megacymate. Manuel Velasco, gubernatore de Chiapas, dic, quod tres homines es occiso in San Cristóbal, includente duo feminas in domu collapso. Praemonitu de megacymate periculoso es emisso pro littore Pacifico de America Centrale usque ad Aequatoria. (36 | MX)

2017-09-01 - Paco en Kolombio

Cartagena2011-_Skyline-_HabourFortoj Armitaj Revoluciaj de Kolombio (FARK), iama marksista-leninista gerilistaro, iĝis politika partio. La formala komenco de la partio okazis en vendredo en la kolonia Placo de Bolivar en Bogoto, kolombia ĉefurbo, antaŭ amaso da miloj da homoj, prezentante planitan paroladon fare de ĉefo de FARK Rodrigo Londoño, konata per lia milita nomo Timochenko. La partio volas daŭrigi sian "historian celon kaj aspiron por nova ordo de socia justeco kaj vera demokratio en nia lando". (0 | CO)

2017-09-01 - Kresko ekonomial en Chekia

ASKOLTEZ SONA ENREJISTRURO (achento Polona)

Plana_CB_naves_01L' ekonomio Chekiana kreskis ye du komo kin centimi en la duesma trimestro, quo esas olua maxim rapida pazo trimestral enrejistrita. Demando en-landa ed exter-landa augmentis aktiveso ekonomial. Produkto landal kuntara kreskis yarale ye quar komo sep centimi - plu rapide kam pre-dico. La banko central Chekiana divenis en l' Uniono Europana pos cirkum kin yari l' unesma, qua en agosto augmentis procento interestal, do kusto di prunti, qua antee esis preske zero. (11 | CZ)

<phoneme alphabet="ipa" ph="lə ekoˈnomjo t͡ʃeˈkjana ˈkreskis je du ˈkomo kin t͡senˈtimi en la ˈdwesma triˈmestro"/<, <phoneme alphabet="ipa" ph="kwo ˈesas ˈolwa ˈmaksim raˈpida ˈpazo trimesˈtral enreʒisˈtrita"/>. <phoneme alphabet="ipa" ph="deˈmando enˈlanda ed eksterˈlanda augˈmentis aktiˈveso ekonoˈmjal"/>. <phoneme alphabet="ipa" ph="proˈdukto lanˈdal kunˈtara ˈkreskis jaˈrale je kwar ˈkomo sep t͡senˈtimi"/> - <phoneme alphabet="ipa" ph="plu raˈpide kam preˈdit͡so"/>. <phoneme alphabet="ipa" ph="la ˈbanko t͡senˈtral t͡ʃeˈkjana diˈvenis en lə ˈunjono euroˈpana pos ˈt͡sirkum kin ˈjari lə uˈnesma"/>, <phoneme alphabet="ipa" ph="kwa en aˈgosto augˈmentis proˈt͡sento interesˈtal"/>, <phoneme alphabet="ipa" ph="do ˈkusto di ˈprunti"/>, <phoneme alphabet="ipa" ph="kwa anˈtee ˈesis ˈpreske ˈzero"/>.

2017-08-27 - Storm in China

AUDI REGISTRATION DE SON (accentu chinesi)

59272c7a-8939-11e7-978d-a1ea196c569cPakhar, un secund storm tropic in alquant díes, ha a(f)fectet sud-China, a(p)portante intens pluvie e rapid vente a Hong Kong e Macao, durant que li region ancor remette se de Hato, li maxim fort typhon in decennies, quel mortat adminim duant homes. In Macao, on advertit pri inundationes; butícas, queles esset a(f)fectet in mercurdí, manet cludet in soledí e semaphores manet extin(c)tet, pos que Hato interruptet furnition de energie al cité. Un hom ha morit in Hong Kong. (0 | CN)

<phoneme alphabet="ipa" ph="pʰakʰa"/>, <phoneme alphabet="ipa" ph="un seˈkund ˈstorm ˈtropik in alˈkwant ˈdjes"/>, <phoneme alphabet="ipa" ph="ha affekˈtet sudˈʃina"/>, <phoneme alphabet="ipa" ph="apporˈtante inˈtens ˈpluvje e raˈpid ˈvente a ˈhong ˈkong e maˈkao"/>, <phoneme alphabet="ipa" ph="duˈrant kwe li reˈʒjon anˈkor reˈmette se de hato"/>, <phoneme alphabet="ipa" ph="li ˈmagzim ˈfort tyˈfon in deˈt͡sennjes"/>, <phoneme alphabet="ipa" ph="kwel morˈtat adˈminim dwant ˈhomes"/>. <phoneme alphabet="ipa" ph="in maˈkao"/>, <phoneme alphabet="ipa" ph="on adverˈtit pri inundaˈt͡sjones"/>; <phoneme alphabet="ipa" ph="buˈtikas"/>, <phoneme alphabet="ipa" ph="kweles esˈset affekˈtet in merkurˈdi"/>, <phoneme alphabet="ipa" ph="maˈnet kluˈdet in soleˈdi e semaˈfores maˈnet ekstinkˈtet"/>, <phoneme alphabet="ipa" ph="pos kwe hato interrupˈtet furniˈt͡sjon de eˈnerʒje al t͡siˈte"/>. <phoneme alphabet="ipa" ph="un ˈhom ha moˈrit in ˈhong ˈkong"/>.

2017-08-26 - Tempesta in Texas

SENTIR SONO

houston-texas-usa-highway-city-skyline-dusk-to-nIn mare di occidento star miscolanza di multo paise american. In scirocco dessa miscolanza star paise Texas. Señores fugir in venerdi a hôtel in Corpus Christi, birchè ellu star forti casa per deffender se contra tempesta Harvey. Tempesta in sabato versar multo yorno di piove a grandi città Houston, quale deffender se contra agua. Encora non sabir quantità di perdità. Multo casa ora star rovina in Port Aransas e Rockport. Vento rompir multo arbor e forar tetto di multo casa. (17 | US)

2017-08-24 - Electione in Angola

AUDI PRAELECTIONE SONITO (accentu Portugalense Europaeo)

Luanda_Skyline_-_Angola_2015Socialistas (Motu Populare de Liberatione de Angola), ab qui Angola es gubernato usque ad nunc, dic, quod duo tertios de sedes parlamentare i es obtento ab illos, secundo suo proprio numeros, dum votos es adhuc censo et publicatione de eventus es exspectato in tempore plus tardo. Nationalistas Angolense (Unione Nationale pro Independentia Totale de Angola) es superato ab socialistas, idem quam nationalistas Angolense es superato ab socialistas dum guerra civile. (67 | AO)

2017-07-18 - Resignation in le Statos Unite de America

AUDI REGISTRATION DE SONO

ac40e23c710c8b341e7b3680dd13700cl-m0xd-w1020_h77Steve Bannon, stratego principal del Domo Blanc, resigna, post que on ha multo criticate su servicio sub le presidente statounitese Donald Trump, qui habeva solmente ambiguemente condemnate extremistas de dextra, qui oppone se a remotion de statuas commemorante le Statos Confederate de America, un pais historic cognite al causa de su politica racialista. Politica de racia e identitate ha de nove dominate discussion in le Statos Unite de America durante iste septimana. (0 | US)

2017-08-17 - Attacca in paise esbagniol

SENTIR SONO

Barcelona_2418242475In oriento di paise esbagniol star città Barcelona. La in giovedi umano ignoto con carreta attaccar popolo in strada La Rambla e fugir. Guardias encora cacciar ellu. Piu tardi ellu toucar altra umano por cortello. Piu que dieci umano star morto in strada La Rambla e piu que cento haber piaga. Altra attacca star in Cambrils - un umano star morto. Altra umano rompir casa in Alcanar por bomba - un umano star morto. Il paise musulmin dicir, que ellu fasir ista orror. (42 | ES)

2017-08-11 - Retro-via a Indonesia

AUSKULTA REGISTRASION DE SON (aksentuasion nederlandik)

tea_valley_bandung_indonesia-559450.jpg_dMinister de aferi ekstrian indonesian av anunsied in diurn vendrdiik, ke des-sept borgesi indonesian, keli avav eks-glised Stat Mahometan in Siria, es redoned a land patrik. Lalu Muhammad Ikbal, direktor pro protektasion de borgesi e sosieteti indonesian in landi ekstrik, av diked, ke ist des-sept homi avav abandoned Indonesia in august du mil des-kuink e ili restav in kamp de Stat Mahometan in ar-Rakka, Siria nordik, durantu sirka kuatr-des diurni. (0 | ID)

<phoneme alphabet="ipa" ph="minisˈter ˈde aˈferi ekstˈrjan indoneˈsjan ˈav anunˈsjed ˈin ˈdjurn vendrˈdjik"/>, <phoneme alphabet="ipa" ph="ˈke desˈsept borˈgesi indoneˈsjan"/>, <phoneme alphabet="ipa" ph="ˈkeli aˈvav eksgliˈsed ˈstat mahomeˈtan ˈin ˈsirja"/>, <phoneme alphabet="ipa" ph="ˈes redoˈned ˈa ˈland patˈrik"/>. <phoneme alphabet="ipa" ph="lalu muhammad iqbal"/>, <phoneme alphabet="ipa" ph="direkˈtor ˈpro protektaˈsjon ˈde borˈgesi ˈe sosjeˈteti indoneˈsjan ˈin ˈlandi eksˈtrik"/>, <phoneme alphabet="ipa" ph="ˈav diˈked"/>, <phoneme alphabet="ipa" ph="ˈke ˈist desˈsept ˈhomi aˈvav abandoˈned indoˈnesja ˈin auˈgust ˈdu ˈmil desˈkwink ˈe ˈili resˈtav ˈin ˈkamp ˈde ˈstat mahomeˈtan ˈin ar raqqa"/>, <phoneme alphabet="ipa" ph="ˈsirja norˈdik"/>, <phoneme alphabet="ipa" ph="duˈrantu ˈsirka kwatrˈdes ˈdjurni"/>.

2017-08-10 - Inquesto en Chekia

ASKOLTEZ SONA ENREJISTRURO (achento Cheka)

Building-_City-_Prague-_Europe-_Republic-_Travel-_CzecPolico demandis, ke la chambro di deputati Chekiana abolisez l' imuneso dil ex-ministrulo di financalaji Andrej Babiš, por ke la polico povez inquestar ilua fraudo alegata ye subvencioni dal Uniono Europana. La demando eventas dum la periodo pre-iranta elekto parlamental en oktobro, en qua la partiso omni-kaptanta di Andrej Babiš (Movado di Civitani Nekontenta) generale expektesas ganar, quo pavizus la voyo, por ke ilu divenez la nova chef-ministrulo di Chekia. (22 | CZ)

2017-08-05 - Referendum in Mauritania

AUDI REGISTRATION DE SONO

1022801815Mauritanos votava in sabbato in un referendum re reforma constitutional, que significarea abolir le senato del pais e cambiar le bandiera. Le cambios habeva ja essite rejectate per le senato in martio. Illos son appoiate per le presidente Mohamed Ould Abdel Aziz, mais su opponentes time, que Mauritania poterea sequer le passos de paises como Burundi e Ruanda, ubi lor presidentes ha essayate a extender lor terminos in officio per emendamentos constitutional o legal. (50 | MR)

2017-08-04 - Election in Ruanda

DGJhj_Ss_Xg_AEsp8uPresidento ruandese actual Paul Kagame ha ganiat electiones presidential con grand preponderantie, quó furni le per un triesim termine in o(f)ficie. Paul Kagame presidet durant li recuperation pos li genocidie in li annu mill nincent ninant quar. Amnesty International, li monitor international pri jures homan, advertit, que li electiones risca esser a(r)rangeat in "un clima de timore creat per annus de repression" pro intimidation assertet de o(p)position per state. (0 | RW)

<phoneme alphabet="ipa" ph="preziˈdento rwanˈdezi akˈtwal ˈpɔːl kəˈɡɑːmeɪ ha gaˈnjat elekˈt͡sjones prezidenˈt͡sjal kon ˈgrand prepondeˈrant͡sje"/>, <phoneme alphabet="ipa" ph="ˈkwo ˈfurni le per un ˈtrjezim terˈmine in ofˈfit͡sje"/>. <phoneme alphabet="ipa" ph="ˈpɔːl kəˈɡɑːmeɪ preziˈdet duˈrant li rekuperaˈt͡sjon pos li ʒenoˈt͡sidje in li ˈannu ˈmill ninˈt͡sent niˈnant ˈkwar"/>. <phoneme alphabet="ipa" ph="ˈæmnɪsti ˌɪntəˈnæʃənəl"/>, <phoneme alphabet="ipa" ph="li moniˈtor internat͡sjoˈnal pri ˈd͡ʒures hoˈman"/>, <phoneme alphabet="ipa" ph="adverˈtit"/>, <phoneme alphabet="ipa" ph="kwe li elekˈt͡sjones ˈriska esˈser arranʒeˈat in un ˈklima de tiˈmore kreˈat per annus de represˈsjon pro intimidaˈt͡sjon asserˈtet de oppoziˈt͡sjon per ˈstate"/>.

2017-08-03 - Varmeso en Chekia

ASKOLTEZ SONA ENREJISTRURO (achento Cheka)

monastery-2551028_960_720En Chekia, jovdio divenis la maxim varma dio di ho-yaro til nun. En Strážnice proxim Hodonín, sud-est-Chekia, on mezuris 38.3 Celsio-gradi, quo esis la sama temperaturo quale la rekordo en la yaro 2013. To kontrastas kun nord-west-Chekia, ube la maxim granda temperaturi esis nur cirkum 22 Celsio-gradi. Ma ne multa rekordi devancesis en komparo kun mardio, qua esis la antea maxim varma dio di ho-yaro kun 37.3 Celsio-gradi. Dum vespero, sturmi kun ventegi ruptis arbori. Pro la longa tempo di sikeso e varmeso, alarmeso pri incendii esas valida en sud-est-Chekia. La maxim ofta kauzo di incendii esas neglijo e labori agro-kultival. (16 | CZ)

2017-07-28 - Investigation de homicidie in Sud-África

AUDI REGISTRATION DE SON (accentu anglesi britannic)

postimageLi casu del homicidie de Karabo Mokoena ha esset demorat in venerdí, pro que corte in Johannesburg a(t)tende li resultates ex li laboratoria medic-legal, queles va determinar, esque ella esset mort o vivent, quande ella esset incendiat de Sandile Mantsoe, quel es a(c)cusat pro li homicidie. Il asserte har trovat la mort in li a(p)partament de le, pos que ella hat suicidiat se, e il confesse har incendiat la per benzine, acide de piscine e un pneumático in li veld in Lyndhurst. (0 | ZA)

<phoneme alphabet="ipa" ph="li ˈkazu del homiˈt͡sidje de"/> Karabo Mokoena <phoneme alphabet="ipa" ph="ha esˈset demoˈrat in venerˈdi"/>, <phoneme alphabet="ipa" ph="pro kwe ˈkorte in"/> Johannesburg <phoneme alphabet="ipa" ph="atˈtende li rezulˈtates eks li laboraˈtorja ˈmedik leˈgal"/>, <phoneme alphabet="ipa" ph="ˈkweles va determiˈnar"/>, <phoneme alphabet="ipa" ph="ˈeskwe ˈella esˈset ˈmort o viˈvent"/>, <phoneme alphabet="ipa" ph="ˈkwande ˈella esˈset int͡senˈdjat de"/> Sandile Mantsoe, <phoneme alphabet="ipa" ph="kwel es akkuˈzat pro li homiˈt͡sidje"/>. <phoneme alphabet="ipa" ph="ˈil asˈserte ˈhar troˈvat la ˈmort in li appartaˈment de le"/>, <phoneme alphabet="ipa" ph="pos kwe ˈella ˈhat swit͡siˈdjat se"/>, <phoneme alphabet="ipa" ph="e ˈil konˈfesse ˈhar int͡senˈdjat la per benˈd͡zine"/>, <phoneme alphabet="ipa" ph="aˈt͡side de pisˈt͡sine e un pnewˈmatiko in li ˈveld in"/> Lyndhurst.

2017-07-22 - Sturmi en Chekia

ASKOLTEZ SONA ENREJISTRURO (achento Cheka)

postimageForta sturmi trans-iris est-Chekia, ad-portante greli, pluvegi, ventegi, rupti di arbori ed inundi di keleri. Kampo turistal inundesis proxim Pozlovice. Stroko di fulmino frapis e grave vundis puerulo evanta dekekin yari en strado en Třinec. Ulo simila eventis en junio en Střížkov, quartero dil chef-urbo Praha, ube yuna muliero en strado frapesis per stroko di fulmino e mortis en hospitalo ye un semano pose. Lore experti dicis, ke tala frapi rarege eventas interne di urbi. (21 | CZ)

2017-07-14 - Fuogo in Hawaii

postimageHawaii star izola in mare di occidento. In ista izola star città Honolulu. In ista città star alto torre. Ista torre incendiar. Señores corrir fora. Fuogo imprisonar qualche señores in camera di loro. Pold esser piu di tre señores star morto e quasi dieci star in osbidal con piaga. Molto señores bisogno haber permis de ritornar a casa. (42 | US-HI)

2017-07-08 - Sismo en Peru

ASKOLTEZ SONA ENREJISTRURO (achento Hispana Usana)

postimageSismo di grandeso quar komo ok enrejistresis en Lima, la chef-urbo Peruana, ed ol ecitis pavoro che la habitanti, quankam nula detrimento homal o material raportesis, segun informi dal Instituto Geofizikal di Peru. L' epicentro, en profundeso di sepadeketri kilometri en la maro, esis praktikale sub Lima, e pro to la sismo perceptesis quale sukuseto en la tota chef-urbo. La sismo eventis ye duadek kloki e sep minuti dil tempo lokal. Pos-sismeto esas ne-probabla. (47 | PE)

<phoneme alphabet="ipa" ph="ˈsismo di granˈdeso kwar ˈkomo ok enreʒisˈtresis en ˈlima"/>, <phoneme alphabet="ipa" ph="la t͡ʃefˈurbo peˈrwana"/>, <phoneme alphabet="ipa" ph="ed ˈol eˈt͡sitis paˈvoro t͡ʃe la habiˈtanti"/>, <phoneme alphabet="ipa" ph="ˈkwankam ˈnula detriˈmento hoˈmal o mateˈrjal raporˈtesis"/>, <phoneme alphabet="ipa" ph="ˈsegun inˈformi dal instiˈtuto geofiziˈkal di ˈperu"/>. <phoneme alphabet="ipa" ph="lə epiˈt͡sentro"/>,<phoneme alphabet="ipa" ph=" en profunˈdeso di sepaˈdeketri kiloˈmetri en la ˈmaro"/>, <phoneme alphabet="ipa" ph="ˈesis praktiˈkale sub ˈlima"/>, <phoneme alphabet="ipa" ph="e pro to la ˈsismo pert͡sepˈtesis ˈkwale sukuˈseto en la ˈtota t͡ʃefˈurbo"/>. <phoneme alphabet="ipa" ph="la ˈsismo eˈventis je ˈdwadek ˈkloki e sep miˈnuti dil ˈtempo loˈkal"/>. <phoneme alphabet="ipa" ph="possisˈmeto ˈesas neproˈbabla"/>.

2017-07-05 - Discoperta de photo in le Statos Unite de America

AUDI REGISTRATION DE SONO

postimageLe aviatrice statounitese Amelia Earhart e su navigator Fred Noonan, qui dispareva in le anno 1937, pote haber supervicte in le Insulas Marshall e essite tente captive de japoneses, secundo un photo presumibilemente genuin in le Archivos National del Statos Unite. Le photo monstra un femina, qui appare como Amelia Earhart, e un viro, qui appare como Fred Noonan, post lor accidente aeree. (9 | US)

2017-06-22 - Tempore calido in Nederlandia

AUDI PRAELECTIONE SONITO (accentu Batavo Nederlandico)

postimageIn jovedie in decem-uno horas et viginti minutas, temperatura triginta duo et duo decimos gradus Celsius es indicato per thermometros in Arcen, Limburgo, Nederlandia meridionale prope limites Germanico. Sic culmine es superato et jovedie fi die vicesimo-secundo de Junio maximo calido umquam mensurato in Nederlandia. Jovedie es exceptionale calido praecipue in meridioriente, ubi temperaturas maximo es inter triginta-tres et triginta-quinque gradus Celsius. (56 | NL)

2017-06-08 - Selektasion in Britania Grand e Irlandia Nordik

AUSKULTA REGISTRASION DE SON (aksentuasion turk)

postimageResultadi de selektasion in Britania Grand e Irlandia Nordik av esed sumed, dekuvrante parlament, keloke noun partis av mayoritet. Et librismani ekonomiik, guvernant mayoritetike usk sitempe (Partis Konservidistik), av sole minoritet leplu grand. Ministr prim Theresa May eforsero formar guvernatorel minoritetik ko suport de europskeptiki nord-irlandian (Partis Unionistik Demokratik). Sosialisti demokratik (Partis Laboristik) duked per Jeremy Corbyn av multe ganied. (49 | GB)

<phoneme alphabet="ipa" ph="resulˈtadi ˈde selektaˈsjon ˈin briˈtanja ˈgrand ˈe irˈlandja norˈdik ˈav eˈsed suˈmed"/>, <phoneme alphabet="ipa" ph="dekuvˈrante parlaˈment"/>, <phoneme alphabet="ipa" ph="keˈloke noˈun parˈtis ˈav majoriˈtet"/>. <phoneme alphabet="ipa" ph="ˈet librisˈmani ekonoˈmjik"/>, <phoneme alphabet="ipa" ph="guverˈnant majoriteˈtike ˈusk siˈtempe"/> (<phoneme alphabet="ipa" ph="parˈtis konservidisˈtik"/>), <phoneme alphabet="ipa" ph="ˈav ˈsole minoriˈtet ˈleplu ˈgrand"/>. <phoneme alphabet="ipa" ph="miˈnistr ˈprim təˈɹiːzə ˈmeɪ eforˈsero forˈmar guvernatoˈrel minoriteˈtik ˈko suˈport ˈde europskepˈtiki nordirlanˈdjan"/> (<phoneme alphabet="ipa" ph="parˈtis unjonisˈtik demokraˈtik"/>). <phoneme alphabet="ipa" ph="sosjaˈlisti demokraˈtik"/> (<phoneme alphabet="ipa" ph="parˈtis laborisˈtik"/>) <phoneme alphabet="ipa" ph="duˈked ˈper ˈd͡ʒɛɹəmi ˈkɔːɹbɪn ˈav ˈmulte gaˈnjed"/>.

2017-06-03 - A(t)tacca in Grand Britannia

AUDI REGISTRATION DE SON (accentu hispan statunitesi)

postimageIn véspere de saturdí, un camionette de velocitá circum ottant kilometres per hor rammat a pedeatores sur li Ponte de London. Li tri mannes poy abandonat li camionette e ili comenciat un picada in Borough Market. Talmen li a(g)gressores hat massacrat adminim sett civiles e vulnerat circum quinant. Ili hat esset bentost mortat per tirada del policie. In matine de soledí, explosiones esset audit circum li Ponte de London; on crede, que policie fa e controla ti ci explosiones. (62 | GB)

<phoneme alphabet="ipa" ph="in ˈvespere de saturˈdi"/>, <phoneme alphabet="ipa" ph="un kamjoˈnette de velot͡siˈta ˈt͡sirkum otˈtant kiloˈmetres per hor ramˈmat a pedeaˈtores sur li ponte de ˈlʌndən"/>. <phoneme alphabet="ipa" ph="li tri ˈmannes poj abandoˈnat li kamjoˈnette e ˈili komenˈt͡sjat un piˈkada in ˈbʌɹə ˈmɑːkɪt"/>. <phoneme alphabet="ipa" ph="ˈtalmen li aggresˈsores ˈhat massakˈrat adˈminim ˈsett t͡siˈviles e vulneˈrat ˈt͡sirkum kwiˈnant"/>. <phoneme alphabet="ipa" ph="ˈili ˈhat esˈset benˈtost morˈtat per tiˈrada del poˈlit͡sje"/>. <phoneme alphabet="ipa" ph="in maˈtine de soleˈdi"/>, <phoneme alphabet="ipa" ph="eksploˈzjones esˈset auˈdit ˈt͡sirkum li ˈponte de ˈlʌndən"/>; <phoneme alphabet="ipa" ph="on ˈkrede"/>, <phoneme alphabet="ipa" ph="kwe poˈlit͡sje fa e konˈtrola ti t͡si eksploˈzjones"/>.

2017-05-30 - Ciklono en Bangladesh

ASKOLTEZ SONA ENREJISTRURO (achento Finlandana)

postimagePlu kam triacentamil homi evakuesis en Bangladesh pro ke ciklono Mora proximeskis e frapis litoro en mardio, adportante pluvegi e ventegi, qui destruktis centi de domi en kelka insuli en la Gulfo di Bengal. Homi transportesis de regioni litoral base jacanta ad adminime quaracent shirmeyi, skoli e kontori guvernerial. On expektas, ke la ciklono febleskos hodie en Bangladesh, dum ke ol movas su a Tripura ed altra stati nord-est-Indiana, ube autoritatozi avertis pri pluvego. (35 | BD)

<phoneme alphabet="ipa" ph="plu kam trjaˈt͡sentamil ˈhomi evaˈkwesis en banglaˈdeʃ pro ke t͡sikˈlono ˈmora proksiˈmeskis e ˈfrapis liˈtoro en ˈmardjo"/>, <phoneme alphabet="ipa" ph="adporˈtante pluˈvegi e venˈtegi"/>, <phoneme alphabet="ipa" ph="kwi desˈtruktis ˈt͡senti de ˈdomi en ˈkelka inˈsuli en la ˈgulfo di benˈgal"/>. <phoneme alphabet="ipa" ph="ˈhomi transporˈtesis de reˈgjoni litoˈral ˈbase ʒaˈt͡santa ad admiˈnime ˈkwarat͡sent ʃirˈmeji"/>, <phoneme alphabet="ipa" ph="ˈskoli e konˈtori guverneˈrjal"/>. <phoneme alphabet="ipa" ph="ˈon eksˈpektas"/>, <phoneme alphabet="ipa" ph="ke la t͡sikˈlono febˈleskos hoˈdie en banglaˈdeʃ"/>, <phoneme alphabet="ipa" ph="dum ke ˈol ˈmovas su a triˈpura ed ˈaltra ˈstati nordestinˈdjana"/>, <phoneme alphabet="ipa" ph="ˈube autoritaˈtozi aˈvertis pri pluˈvego"/>.

2017-05-26 - Grandines in Cheyenne, Wyoming

AUDI REGISTRATION DE SONO

postimageTempesta de grandine sufflate per vento era tanto forte, que illo damnificava arbores e falcava campos de tritico in Pine Bluffs, urbe in area metropolitan Cheyenne, Wyoming, SUA del west. Grandines un poco plus grande que ovos cadeva in vespere de venerdi juxta El Paso, Colorado. Multe breve tornados era viste in Wyoming del sud e Colorado del est, mais nulle damno era reportate. Tempestas produceva grandines de diametro sex centimetros in Illinois central. (67 | US-WY-Cheyenne)

2017-05-22 - Attacca in paise inglis

SENTIR SONO

postimageIn nord-occidento di paise inglis star città Manchester. In ista città star grandi sala. In ista sala star cantador femella american Ariana Grande e molto giovine muchachu e muchacha. Qualche umbre portar bomba e subito rompir ista sala con forti sono. Piu que venti muchachu e muchacha star morto e quasi sessanta haber piaga. Il paise musulmin dicir, que ellu fasir ista orror. Señores, qui volir star commandante di paise, suspendir persuadar popolo a triar loro. (52 | GB)

2017-05-17 - Nova guvernerio en Francia

ASKOLTEZ SONA ENREJISTRURO (achento Cheka)

postimage Prezidantulo Franciana Emmanuel Macron nominis la tota guvernerio. Ilua sampartisanino triesmavoyista (Adavane!) Sylvie Goulard divenis ministrino di defenso. Konservisti liberal (La Republikisti) Édouard Philippe divenis chef-ministrulo e Bruno Le Maire divenis ministrulo di ekonomio. Socialisti demokrata (la Partiso Socialistara) Jean-Yves Le Drian divenis ministrulo di exterlandaji e Gérard Collomb divenis ministrulo di internaji. (4 | FR)

<phoneme alphabet="ipa" ph="prezidanˈtulo franˈt͡sjana ɛmanɥɛl makʁɔ̃ noˈminis la ˈtota guverˈnerjo"/>. <phoneme alphabet="ipa" ph="ˈilwa sampartisaˈnino trjesmavoˈjista"/> (<phoneme alphabet="ipa" ph="adaˈvane"/>!) <phoneme alphabet="ipa" ph="silvi gulaʁ diˈvenis minisˈtrino di deˈfenso"/>. <phoneme alphabet="ipa" ph="konserˈvisti libeˈral"/> (<phoneme alphabet="ipa" ph="la republiˈkisti"/>) <phoneme alphabet="ipa" ph="edwaʁ filip diˈvenis t͡ʃefminisˈtrulo e bʁyno lə mɛʁ diˈvenis minisˈtrulo di ekoˈnomjo"/>. <phoneme alphabet="ipa" ph="sot͡sjaˈlisti demokˈrata"/> (<phoneme alphabet="ipa" ph="la parˈtiso sot͡sjalisˈtara"/>) <phoneme alphabet="ipa" ph="ʒãiv lədʁijã diˈvenis minisˈtrulo di eksterlanˈdaʒi e ʒeʁaʁ kɔlɔ̃b diˈvenis minisˈtrulo di interˈnaʒi"/>.

2017-05-07 - Selektasion presidentik in Fransia

AUSKULTA REGISTRASION DE SON (aksentuasion fransik kanadan)

postimageSelektatori av returned ad urni pro selektar president fransian nov. Librisman ekonomiik Emmanuel Macron (In Marsh!) av ganied seksdesseks prosenti de voti valid, viktoriante protektasionist Marine Le Pen (Front Nasional) ko trideskuatr prosenti de voti valid. Ko ansianitet tridesnov anui, il av devenied president leplu yun de Fransia da fundasion de republik e president leplu yun sitempe in Europ. Desun prosenti de voti esav ne-valid, kuale protest kontr omni du kandidati. (73 | FR)

2017-05-05 - Triar señores commandante in Grandi Britannia

SENTIR SONO

postimageGrandi Britannia star izola in mare di nord. Popolo di ista izola triar señores commandante di villages. Señores, qui volir guardar antico usanza e affaires libero, unir il paise e star contra governo di Bruxelles a il paise, guadagniar. Señores, qui volir governo per popolo e donar ricchezza di qualche señores a autros, perdir. Señores, qui star muchus contra governo di Bruxelles a patria di loro e volir affaires libero, perdir ance. (24 | GB)

2017-05-04 - Alcun novas in Grande Britannia e Irlanda del Nord

AUDI REGISTRATION DE SONO

  • postimageOn ha annunciate, que Prince Philippo, Duce de Edimburgo, retirara se de su deberes regal. Ille habe novanta-cinque annos e ille es le prince consorte de Su Majestate Elisabeth II, le regina de Grande Britannia e Irlanda del Nord, Canada, Australia, Papua Nove Guinea, Jamaica, Belize, Tuvalu e altere paises.
  • Theresa May, le prime ministra del Regno Unite, ha accusate officiales del Union Europee de tentar a influentiar le election general, que evenira in junio. (18 | GB)

2017-05-03 - Timor in Cinesia

AUSKULTA REGISTRASION DE SON (aksentuasion valensian)

postimageNemediate po raporti, ke Koré Nordik es parat fasiar otr prov de arm atomik, ambasad de Republik Popularik Cinesia in Koré Nordik av rekomended return a dome pro omni sue borgesi vivant in Koré Nordik. Ye segment leplu grand de ili av selekted no obediar ist prekautasion. Otr perikl pro ili poteserio esar akt militarik de Stati Unied de Amerik, kel aved esed sugested per president Donald Trump, ma posteriore il av diked, ke il poteserio okurar Kim Jong-Un, shef nord-korean. (6 | CN)

<phoneme alphabet="ipa" ph="nemeˈdjate ˈpo raˈporti"/>, <phoneme alphabet="ipa" ph="ˈke koˈre norˈdik ˈes paˈrat faˈsjar ˈotr ˈprov ˈde ˈarm atoˈmik"/>, <phoneme alphabet="ipa" ph="ambaˈsad ˈde repubˈlik populaˈrik t͡ʃiˈnesja ˈin koˈre norˈdik ˈav rekomenˈded reˈturn ˈa ˈdome ˈpro ˈomni ˈsue borˈgesi viˈvant ˈin koˈre norˈdik"/>. <phoneme alphabet="ipa" ph="ˈje segˈment ˈleplu ˈgrand ˈde ˈili ˈav selekˈted ˈno obeˈdjar ˈist prekautaˈsjon"/>. <phoneme alphabet="ipa" ph="ˈotr peˈrikl ˈpro ˈili poteˈserjo eˈsar ˈakt militaˈrik ˈde ˈstati uˈnjed ˈde ameˈrik"/>, <phoneme alphabet="ipa" ph="ˈkel aˈved eˈsed sugesˈted ˈper presiˈdent ˈdɒnəld ˈtɹʌmp"/>, <phoneme alphabet="ipa" ph="ˈma posteˈrjore ˈil ˈav diˈked"/>, <phoneme alphabet="ipa" ph="ˈke ˈil poteˈserjo okuˈrar kim tsʌŋ ɯn"/>, <phoneme alphabet="ipa" ph="ˈʃef nordkoreˈan"/>.

2017-04-23 - Triar nuve commandante in paise francis

SENTIR SONO

postimagePopolo francis triar nuve commandante di paise. Emmanuel Macron e Marine Le Pen avvicinar a rundo due. Emmanuel Macron star fundo di movimento "In avvicinar!". Ellu star per libero società e per governar affaires per maniera mezzo o terzo. Marine Le Pen star commandante di Fronte di Nazion. Ella volir guardar antico usanza di nazion francis contra nuve popolo que venir a il paise. Le Pen star contra governo di Bruxelles a paise francis; Macron star per ista. (82 | FR)

2017-04-16 - Plebiscitum in Turcia

AUDI PRAELECTIONEM SONITAM (accentu Turcico)

postimageTurciae cives majoritate quinquaginta unius centesimarum plebiscito commendaverunt civitatis constitutionem mutandam, systema parlamentarium evertendum, Turciam rem publicam praesidentialem faciendam et praesidentiam exsecutivam cum ampla potestate praesidi Recep Tayyip Erdoğan forsan usque ad annum bis millesimum undetricesimum dandam. Opponentes nonnulli, praecipue democratae sociales (Populi Factio Republicana), in dubium vocant scrutinium et id probandum petunt. (71 | TR)

2017-04-09 - Typhone minace in Novo Caledonia

AUDI PRAELECTIONE SONITO (accentu Francico Canadense)

postimageIn Oceano Pacifico fi nascentia de novo typhone, que es minace pro insulas. Illo potes efficere pluvias torrente, ventos destructivo de velocitate centum triginta chiliometros pro hora, alluvio de vias maritimo et damno de pilas. Tamen illo es forsan parvo et celere in comparatione cum alio typhones. Typhone Cook fac motione adverso Vanuatu et postea cum directione australe ad Novo Caledonia (Francia orientale), que es attacto in lunadie et martedie. (58 | FR-NC)

<phoneme alphabet="ipa" ph="in ɔseˈanɔ paˈsifikɔ fi naˈsɛ̃sija de ˈnɔvɔ tyˈfɔne"/>, <phoneme alphabet="ipa" ph="kɥe ˈes miˈnase prɔ ˈinzylas"/>. <phoneme alphabet="ipa" ph="ˈillɔ pɔˈtes effiˈsere ˈplyvijas tɔrˈrɛ̃te"/>, <phoneme alphabet="ipa" ph="ˈvɛ̃tɔs destrykˈtivɔ de velɔsiˈtate ˈsɛ̃tɔm triˈʒinta kilijɔˈmetrɔs prɔ ˈɔra"/>, <phoneme alphabet="ipa" ph="alˈlyvijɔ de ˈvijas maˈritimɔ et ˈdɑ̃nɔ de ˈpilas"/>. <phoneme alphabet="ipa" ph="tamɛn ˈillɔ ˈes fɔrzan ˈparvɔ et seˈlere in kɔ̃parasiˈjɔne kɔm ˈalijɔ tyˈfɔnes"/>. <phoneme alphabet="ipa" ph="tyˈfɔne ˈkʊk ˈfak mɔsiˈjɔne adˈverzɔ vɑ̃ˈwaty et pɔsˈtea kɔm direksiˈjɔne ostˈrale ad ˈnɔvɔ kaleˈdɔnija"/> (<phoneme alphabet="ipa" ph="ˈfrɑ̃sija ɔrijɛ̃ˈtale"/>), <phoneme alphabet="ipa" ph="kɥe ˈes atˈtaktɔ in lyˈnadije et marˈtedije"/>.

2017-04-06 - Elekto en Gambio

AŬSKULTU SONAN REGISTRAĴON

postimageEn Gambio okazis la unua parlamenta elekto post kiam delonga prezidanto Yahya Jammeh estis eksiĝinta kaj ekziliĝinta. El 51 parlamentaj seĝoj, 31 seĝojn gajnis la Unuiĝinta Demokratiana Partio (homrajtistoj, konstituciistoj, kontraŭsubaĉetistoj, bazdemokratianoj, socialdemokratianoj). Po 5 seĝoj gajnis la Ligo por Patriota Resindirekto kaj Konstruo (aŭtoritaristoj, kontraŭkoloniistoj, religiaj konservistoj), la Demokratiana Kongreso de Gambio kaj la Nacia Partio de Repaciĝo. (33 | GM)

2017-04-05 - Prov de arm in Koré Nordik

AUSKULTA REGISTRASION DE SON (aksentuasion espanik nord-amerikan)

postimageKoré Nordik lansav arm balistikal de rang mediik per sirka seks-des kilometri in sue akuai estik. Sekuantu Koré Sudik, it es provokasion temer e menas pro paks internasional. Yaponia publikav protest fort. Ministr de aferi ekstrian de Stati Unied Rex Tillerson publikav not, ke "Stati Unied av parled sufise di Koré Nordik. Noi av noun komentasion ulterior." It ankor no av esed klarifiked, kual signifikasion it av u eske it es intensioned kuale menas. (60 | KP)

<phoneme alphabet="ipa" ph="koˈre norˈdik lanˈsav ˈarm balistiˈkal ˈde ˈraŋg meˈdjik ˈper ˈsirka seksˈdes kiloˈmetri ˈin ˈswe ˈakwai esˈtik"/>. <phoneme alphabet="ipa" ph="seˈkwantu koˈre suˈdik"/>, <phoneme alphabet="ipa" ph="ˈit ˈes provokaˈsjon teˈmer ˈe meˈnas ˈpro ˈpaks internasjoˈnal"/>. <phoneme alphabet="ipa" ph="jaˈponja publiˈkav proˈtest ˈfort"/>. <phoneme alphabet="ipa" ph="miˈnistr ˈde aˈferi eksˈtrjan ˈde ˈstati uˈnjed ˈɹɛks ˈtɪləsən publiˈkav ˈnot"/>, <phoneme alphabet="ipa" ph="ˈke"/> "<phoneme alphabet="ipa" ph="ˈstati uˈnjed ˈav parˈled suˈfise ˈdi koˈre norˈdik"/>. <phoneme alphabet="ipa" ph="ˈnoi ˈav noˈun komentaˈsjon ulteˈrjor"/>." <phoneme alphabet="ipa" ph="ˈit aŋˈkor ˈno ˈav eˈsed klarifiˈked"/>, <phoneme alphabet="ipa" ph="ˈkwal signifikaˈsjon ˈit ˈav ˈu ˈeske ˈit ˈes intensjoˈned ˈkwale meˈnas"/>.

2017-03-31 - Konfero en Vatikano

ASKOLTEZ SONA ENREJISTRURO (achento Germana)

postimagePapo Franciskus salutis partoprenanti di konfero organizata dal Komitato Pontifikal por Cienci Historial, nomizita "Luther ye kinacent yari pose: Ri-lekto dil reformo Luterana en olua kun-texto eklezial historial", qua eventis en Roma depos merkurdio til venerdio. La papo dicis, ke il respondis per gratitudo a Deo e surprizeso, kande il unesme audis pri la konfero pri la kinacentesma aniversario dil prizento dil nonadekekin tezi da Martin Luther. (64 | VA)

<phoneme alphabet="ipa" ph="ˈpapo franˈt͡siskus saˈlutis partopreˈnanti di konˈfero organiˈzata dal komiˈtato pontifiˈkal por ˈt͡sjent͡si histoˈrjal"/>, <phoneme alphabet="ipa" ph="nomiˈzita"/> "<phoneme alphabet="ipa" ph="ˈlʊtɐ je ˈkinat͡sent ˈjari ˈpose"/>: <phoneme alphabet="ipa" ph="riˈlekto dil reˈformo luteˈrana en ˈolwa kunˈteksto ekleˈzjal histoˈrjal"/>", <phoneme alphabet="ipa" ph="kwa eˈventis en ˈroːma ˈdepos merˈkurdjo til veˈnerdjo"/>. <phoneme alphabet="ipa" ph="la ˈpapo ˈdit͡sis"/>, <phoneme alphabet="ipa" ph="ke ˈil resˈpondis per gratiˈtudo a ˈdeo e surpriˈzeso"/>, <phoneme alphabet="ipa" ph="ˈkande ˈil uˈnesme ˈaudis pri la konˈfero pri la kinat͡senˈtesma aniverˈsarjo dil priˈzento dil nonaˈdekekin ˈtezi da ˈmaɐ̯tiːn ˈlʊtɐ"/>.

2017-03-30 - Skandalo en Sud-Korea

ASKOLTEZ SONA ENREJISTRURO (achento Cheka)

postimagePark Geun-hye arestesis pro akuzi pri suborneso, misuzo di autoritato, koakto e divulgo di sekretaji guvernerial ed el transportesis a dop trelisi en la Diteno-Centro di Seoul. Park Geun-hye esas prezidintino Sud-Koreana oficale revokita dum korupto-skandalo, qua esis kauzo di paralizeso e tumulto e qua decensigis kelka elitani komercal e politikal dil lando, inkluzante I Jaeyong, chefulo di societo komercal Samsung, qua anke subisas ditenado e judiciado. (13 | KR)

2017-03-23 - Attacco in Grande Britania

AUDI REGISTRATION DE SONO

postimageIn mercuridi in Londres, un attaccante arietava a pedones per un vehiculo super le Ponte de Westminster, postea ille pugnalava un policiero ante le Cameras de Parlamento e al fin ille era fusilate per fortias de securitate. Al minus quattuor humanos ha morte - duo pedones, le policiero e le attaccante mesme. Circa quaranta humanos ha essite vulnerate. In jovedi ante alba, circa dece humanos ha essite arrestate durante razzias in connexion con le attacco. (66 | GB)

2017-03-11 - Electio in Uttar Pradesh

AUDI PRAELECTIONEM SONITAM (accentu Valentino)

postimageElectione congressus legislativi in civitate decisiva Uttar Pradesh Indiae septentrionalis, conservativi nationales (Factio Popularis Indica) alias factiones victuri sunt. Ministri primi Indici Narendra Modi triumphus personalis sit, quo jus allegatum ejus ut ducis nationalis Indiae iterum gubernandae confirmetur. Demonetizatio notarum argentariarum anno praecedente facta, quae ruinas oeconomicas attulisse dicitur, fuit thema principale electionis. (85 | IN)

2017-03-03 - Morte de expresidente in Haiti

AUDI REGISTRATION DE SONO

postimageRené Préval, le expresidente de Haiti, ha morte in venerdi in su domo in le capital Pòtoprens. Ille era le prime - e adhuc le sol - presidente de Haiti, qui era electe, serviva su tote presidentia e lassava su poter a un successor electe, que era un complimento extraordinari. Ille duceva su pais foras de chaos post un colpo de stato trans le trauma causate per le seismo del anno 2010 - le disastro natural le plus mortifere jammais registrate in America. (79 | HT)

2017-02-23 - Explosion in Pakistan

AUDI REGISTRATION DE SON (accentu italian)

postimageAdminim ott homes ha eat mortat e circum duant vulnerat, pos que un fort explosion de un bombe hat co(m)moet un mercate in un quartere luxuosi de Lahore, nord-Pakistan, che li frontiera indic. To ci es un parte de un unde de a(t)taccas terroristic, queles ha mortat plu quam cent homes in semanes recent. In mercurdí, li armé pakistanesi ha formalmen a(n)nunciat un operation por securitá, nominat Radd-al-Fasaad - li prim tal operation in li provincia Punjab. (28 | PK)

<phoneme alphabet="ipa" ph="adˈminim ott ˈhomes ha eˈat morˈtat e ˈt͡sirkum dwant vulneˈrat"/>, <phoneme alphabet="ipa" ph="pos kwe un fort eksploˈzjon de un ˈbombe hat kommoˈet un merˈkate in un kwarˈtere luˈgzwozi de ləˈhɔər"/>, <phoneme alphabet="ipa" ph="nordpakisˈtan"/>, <phoneme alphabet="ipa" ph="ʃe li fronˈt͡sjera ˈindik"/>. <phoneme alphabet="ipa" ph="to t͡si es un ˈparte de un ˈunde de atˈtakkas terroˈristik"/>, <phoneme alphabet="ipa" ph="kweles ha morˈtat plu kwam t͡sent ˈhomes in seˈmanes reˈt͡sent"/>. <phoneme alphabet="ipa" ph="in merkurˈdi"/>, <phoneme alphabet="ipa" ph="li arˈme pakistaˈnezi ha forˈmalmen annunˈt͡sjat un operaˈt͡sjon por sekuriˈta"/>, <phoneme alphabet="ipa" ph="nomiˈnat radd al fasaːd"/> - <phoneme alphabet="ipa" ph="li prim tal operaˈt͡sjon in li proˈvint͡sja punʒaːb"/>.<

2017-02-14 - Aëris pollutio in Sinis

AUDI PRAELECTIONEM SONITAM (accentu Sinensi)

postimageCirciter quinquaginta vigiles Pekinenses cum magistratibus collaborantes impedient, ne solum, aqua et aër polluantur, ne contra legem effodiatur et ne quis terra agricolari contra legem utatur. Post longam seriem dierum pollutorum initio istius anni, fumus et nebula Pekinum Martis die revenerunt et magistratus circumjecti protegendi periculum "flavum" usque ad Jovis diem edixit, tertium gravissimum seriei quattuor graduum advertentiae. (22 | CN)

<phoneme alphabet="ipa" ph="sirsiter kwiŋkwad͡ʑinta viˈd͡ʑiles pekiˈnenses kum mad͡ʑisˈtratibus kollaboˈrantes imˈpedjent"/>, <phoneme alphabet="ipa" ph="ne ˈsolum"/>, <phoneme alphabet="ipa" ph="ˈakwa et aˈer ˈpollwantur"/>, <phoneme alphabet="ipa" ph="ne kontra ˈled͡ʑem efˈfodjatur et ne kwis ˈterra agrikoˈlari kontra ˈled͡ʑem utatur"/>. <phoneme alphabet="ipa" ph="post ˈloŋgam ˈserjem ˈdjerum polˈlutorum iˈnit͡ɕjo istjus ˈanni"/>, <phoneme alphabet="ipa" ph="ˈfumus et ˈnebula peˈkinum ˈmartis ˈdje reˈvenerunt et mad͡ʑisˈtratus sirkumˈd͡ʑekti proteˈd͡ʑendi peˈrikulum"/> "<phoneme alphabet="ipa" ph="ˈflavum"/>" <phoneme alphabet="ipa" ph="uskwe ad ˈd͡ʑovis djem eˈdiksit"/>, <phoneme alphabet="ipa" ph="ˈtert͡ɕjum graˈvissimum ˈserjei kwattwor ˈgradwum adverˈtent͡ɕje"/>.

2017-02-12 - Prov de arm in Koré Nordik

AUSKULTA REGISTRASION DE SON (aksentuasion galisik)

postimageKuale prov, Koré Nordik lansav arm balistikal superioru Mar Yaponian. Ministr prim yaponian Shinzo Abe ko president de Stati Unied Donald Trump aparav in konferasion pro medii informasionik, hastike adranged po el prov, e il dikav, ke it es absolute no-tolerabl, e vokav, ke Koré Nordik av deb a plene obediar resolvasioni de Konsilierel Sekuritetik de Nasioni Unied, sekuantu keli ist sorti de provi es inhibied pro Koré Nordik. (88 | KP)

<phoneme alphabet="ipa" ph="ˈkwale ˈprov"/>, <phoneme alphabet="ipa" ph="koˈre norˈdik lanˈsav ˈarm balistiˈkal supeˈrjoru ˈmar japoˈnjan"/>. <phoneme alphabet="ipa" ph="miˈnistr ˈprim japoˈnjan ɕiɴzoː abe ˈko presiˈdent ˈde ˈstati uˈnjed ˈdɒnəld ˈtɹʌmp apaˈrav ˈin konferaˈsjon ˈpro ˈmedji informasjoˈnik"/>, <phoneme alphabet="ipa" ph="hasˈtike adranˈged ˈpo ˈel ˈprov"/>, <phoneme alphabet="ipa" ph="ˈe ˈil diˈkav"/>, <phoneme alphabet="ipa" ph="ˈke ˈit ˈes absoˈlute notoleˈrabl"/>, <phoneme alphabet="ipa" ph="ˈe voˈkav"/>, <phoneme alphabet="ipa" ph="ˈke koˈre norˈdik ˈav ˈdeb ˈa ˈplene obeˈdjar resolvaˈsjoni ˈde konsiljeˈrel sekuriteˈtik ˈde naˈsjoni uˈnjed"/>, <phoneme alphabet="ipa" ph="seˈkwantu ˈkeli ˈist ˈsorti ˈde ˈprovi ˈes inhiˈbjed ˈpro koˈre norˈdik"/>.

2017-02-09 - Kritikado de prezidanto en Usono

AŬSKULTU SONAN REGISTRAĴON

postimagePost kiam Kevin Plank, direktisto de Under Armour (kompanio je sportaj vestoj kaj akcesoraĵo), nomis la usonan prezidanton Donald Trump angle kiel "real asset" ("reala aktivaĵo"), korbo-pilkisto Stephen Curry diris "mi konsentas kun tiu priskribo, se vi forigos la -et"; "real ass" signifas "vera azeno", tio estas "stultulo". Ankaŭ Steve Kerr, trejnisto de Stephen Curry, estis kritikema pri la nova prezidanto jam en novembro, post la elekto de Donald Trump. (18 | US)