2018-01-19 - Brulo en Filipinoj

26734322_1338305312941357_1643071407335895136_nBrulo denove trafis fabrikon de House Technologies Inc. ene de ekonomia pretiga zono en Rosario en la nordfilipina provinco Cavite. La brulo komenciĝis en tranĉejo de ligno en dudek unu horoj kaj kvardek naŭ minutoj en vendredo. La Filipina Ruĝa Kruco - Nacia Ĉefa Sidejo sendis du kontraŭbrulajn kamionojn kaj du ambulancojn. La oficejo de la kontraŭbrula protekto deklaris, ke la brulo estis sub rego kaj direkto en dudek tri horoj kaj kvardek naŭ minutoj. (0 | PH)

2018-01-15 - Eksplodasion in Irak

99596143_044049882-1Du bomberi suisidiik fasiav eksplodasioni in diurn lundiik in strad basarik in Bagdad, urb prinsipal de Irak, mortifikante kuasi kuatrdes homi. Ist atak av esed leplu mortifikant in Bagdad da deklarasion de viktoriasion superioru Stat Mahometan in mens anterior e it av esed un eks ataki leplu mortifikant in Bagdad da mens yuliik in temp anuik du mil desseks, kuande bomb sharj-automobilik masiv aved mortifiked trisent dudeskuatr homi in kuartier komersik Karrada. (5 | IQ)

2018-01-14 - Seismo in Peru

AUDI REGISTRATION DE SONO

26231033_1749769111764288_8657924626399278154_nUn seismo potente in le Oceano Pacific juxta le costa de Peru ha affecte un catena de urbes litoral in Peru del sud in dominica, occidente al minus duo personas e vulnerante multo plus, quia illo faceva domos cader e camminos micar. Un viro ha essite fullate per un rocca in Yauca. Un persona ha morte in Bella Unión. In le initio, le Centro de Advertimento de Tsunami del Pacifico habeva advertite de undas tsunami possibile in le costa de Peru del sud. (17 | PE)

2018-01-13 - Elekto prezidantal en Chekia

ASKOLTEZ SONA ENREJISTRURO (achento Cheka)

99583879_043995058La elekto prezidantal en Chekia duros per la duesma fazo, en qua akademiestrulo por-Europana Jiří Drahoš afrontos nuna prezidantulo Miloš Zeman, qua esas tre simila per sua konduto ed opinioni al prezidantulo Usana Donald Trump. La unesma fazo di votado en venerdio e saturdio pasis sen-evente, ecepte ke manifestantino nud-mama esforcis impedar Zeman votar en la chef-urbo Praha en venerdio, klamante Angle, ke Zeman esas prostitucero dil prezidantulo Rusiana Vladimir Putin. (57 | CZ)

2018-01-13 - Ardor insendiik in Australia

AUSKULTA REGISTRASION DE SON (aksentuasion italik)

26239029_1752856184757540_1259584715871860326_nPort aerik in urb sekund leplu grand in Galesia Sudik Nov, Australia estik, av esed klosed in pomedidiurn saturndiik e voli av esed anuled u deturned kausu ardor insendiik vegetasionik, kel esav adported per venti uestik fort. Registrad fasied per vehikl flotant in aer superioru ardor monstrav nubi fumik grand movant se superioru port aerik. Ardor menasav domi. Plu tarde insendieri komensav avar sukses ko hidrobombardasion de ardor e prekautasion av esed tendrifiked. (0 | AU)

<phoneme alphabet="ipa" ph="ˈport aeˈrik ˈin ˈurb seˈkund ˈleplu ˈgrand ˈin gaˈlesia suˈdik ˈnov"/>, <phoneme alphabet="ipa" ph="ausˈtralia esˈtik"/>, <phoneme alphabet="ipa" ph="ˈav eˈsed kloˈsed ˈin pomedidiˈurn saturndiˈik ˈe ˈvoli ˈav eˈsed anuˈled ˈu deturˈned ˈkausu arˈdor insendiˈik vegetasioˈnik"/>, <phoneme alphabet="ipa" ph="ˈkel eˈsav adporˈted ˈper ˈventi uesˈtik ˈfort"/>. <phoneme alphabet="ipa" ph="regisˈtrad fasiˈed ˈper veˈhikl floˈtant ˈin aˈer superiˈoru arˈdor monsˈtrav ˈnubi fuˈmik ˈgrand moˈvant ˈse superiˈoru ˈport aeˈrik"/>. <phoneme alphabet="ipa" ph="arˈdor menaˈsav ˈdomi"/>. <phoneme alphabet="ipa" ph="ˈplu ˈtarde insendiˈeri komenˈsav aˈvar sukˈses ˈko hidrobombardasiˈon ˈde arˈdor ˈe prekautasiˈon ˈav eˈsed tendrifiˈked"/>.

2018-01-11 - Neĝa ŝtormo en Kazaĥio

26731011_1419384614851493_6771487366968296297_nPro granda neĝa ŝtormo en Astano, kazaĥia ĉefa urbo, la urbestro Aset Isekeŝev deklaris krizan situacion en la urbo en ĵaŭdo, petante organizaciestrojn, ke ŝtataj institucioj, edukaj institucioj, konstruistoj, privataj kompanioj, butikoj, distraj centroj kaj aliaj komercaj ekzistaĵoj ĉesu siajn agadojn dum la tago, escepte de organizacioj vive necesaj por la urbo: fajra brigado, polico, krizaj servoj, krizaj kuracaj servoj, kuracaj institucioj kaj publikaj servoj. (0 | KZ)

2018-01-10 - Glisasion de fang in Stati Unied de Amerik

26239572_1374994635940586_8837361270552474236_nIn matin merkurdiik, personel salvatorik no sesav eforsar truvar viktimi in Santa Barbara, Kalifornia, SUA uestik, keloke fang avav glised a domi, kuvred rutoni e sviped vehikli apo in diurn marsdiik, kuande deskuink milimetri de pluviad avav kaded durantu kuink minuti, per kekos slipr normik de inundasion subit avav esed multe surpased. Inundasioni e fang av klosed seksion kuinkdes-kilometrik de ruton sent un in omni du direksioni intr Santa Barbara e Ventura. (0 | US)

2018-01-08 - Ardor insendiik in Stati Unied de Amerik

new_yorkIn hor sept de matin lundiik, membri de servasion sekret observav fum su tekt de Trump Tower, struktur edifisiik siel-rasant ko kuinkdesokt etaji in kuartier Midtown Manhattan de New York, SUA nord-estik. Ili komunikav it a direktor de sekuritet insendiik in vestibul, kel spektav sistem fotoaparatik e dekuvrav flami in ventilasion. Tri homi av esed nemulte lesed. Ardor elektrik minim in struktur turiik su tekt de Trump Tower av esed determined kuale kaus de ardor insendiik. (0 | US)

2018-01-07 - Bomba in paise Zurina

26169640_1565657590150479_8338097666235282382_nIn nord-occidento di paise Zurina star città Idlib. La in domingo bomba in carreta rompir bastimento di Ajnad al-Kavkaz. Ajnad al-Kavkaz star armata per revoluzion co'l molto cento soldat. Piu di trenta genti star morto e settanta haber piaga. Paise Zurina lento comminchiar rinnovar se doppo rovina di guerra di un parte di popolo contra altra. Ista guerra comminchiar in anno due mille undici, quando governo di Bashar al-Assad fasir oppressione severo di revoluzion. (0 | SY)

2018-01-06 - Ardor insendiik in Filipini

AUSKULTA REGISTRASION DE SON (aksentuasion espanik)

26167096_1819575764776115_2945089498324813021_nArdor insendiik komensav in butikon in urb leplu grand de Filipini sentrik in du-des-un hori e tri-des minuti in diurn vendrdiik. It es ankor ekstinguand. Pumperi informav in po-medi-diurn saturndiik, ke ardor es ankor flagrant in partii de etaji sekund, ters, kuart e kuint de butikon. Kaus de ardor es ankor determinand. Arendatori e butiki in butikon no av esed perkuted per ardor. Butikon informav per *internet, ke it esero klosed in diurn saturdniik kausu ardor. (0 | PH)

<phoneme alphabet="ipa" ph="arˈdor insendiˈik komenˈsav ˈin butiˈkon ˈin ˈurb ˈleplu ˈgrand ˈde filiˈpini senˈtrik ˈin dudesˈun ˈhori ˈe triˈdes miˈnuti ˈin diˈurn vendrdiˈik"/>. <phoneme alphabet="ipa" ph="ˈit ˈes anˈkor ekstinguˈand"/>. <phoneme alphabet="ipa" ph="pumˈperi inforˈmav ˈin pomedidiˈurn saturndiˈik"/>, <phoneme alphabet="ipa" ph="ˈke arˈdor ˈes anˈkor flagˈrant ˈin ˈpartii ˈde eˈtaʒi seˈkund"/>, <phoneme alphabet="ipa" ph="ˈters"/>, <phoneme alphabet="ipa" ph="kuˈart ˈe kuˈint ˈde butiˈkon"/>. <phoneme alphabet="ipa" ph="kaˈus ˈde arˈdor ˈes anˈkor determiˈnand"/>. <phoneme alphabet="ipa" ph="arendaˈtori ˈe buˈtiki ˈin butiˈkon ˈno ˈav eˈsed perkuˈted ˈper arˈdor"/>. <phoneme alphabet="ipa" ph="butiˈkon inforˈmav ˈper interˈnet"/>, <phoneme alphabet="ipa" ph="ˈke ˈit eˈsero kloˈsed ˈin diˈurn saturdniˈik kaˈusu arˈdor"/>.

2018-01-01 - Prohibitiōne dē commércio dē ébore in Sīna

AUDI PRÆLECTIŌNE SONITO (accentu Bohēmico)

99424038_gettyimages-624864096Dum lóngo témpore, Sīna e es ūno ex máximo mercātus dē ébore, sed ab ánno bis mīllēsimo décimo octāvo, tōto commércio dē ébore et prōdúctos dē ébore es cóntrā lēge in Sīna. Es spe, quod elephántes es plūs sálvo nunc. Vēnditiōne dē ébore acquīsīto post ánno mīllēsimo nōngentēsimo septuāgēsimo quīnto es jam prohíbito in Sīna, secúndo Conventiōne dē Commércio Internātiōnāle dē Spécies in Perīculo dē Fáuna et Flōra Silvéstre, sed ísto prohibitiōne es īnsufficiénte. (0 | CN)

2017-12-23 - Fuogo in Filipinas

SENTIR SONO

25659298_1558317064256639_6916764788818034065_nIn mare di oriento star paise Filipinas. In scirocco dessa paise star città Davao. Fuogo comminchiar la in grandi botega non lungo doppo aperatura di botega in sabato. Fuogo comminchiar in parte di botega, ove vendir mobili, in piano numero tre. Fuogo rapido coprir altra piano di botega. Non sabir, perque fuogo comminchiar. Salvar sei umano. Venti otto lavorador non poter escapar ista botega. Fasir ricerca di loro, ma non poter trovar loro. Genti pregar per loro salvo. (0 | PH)

2017-12-21 - Tajfuno en Filipinoj

25550535_1728835297181063_8782956585782638782_nTajfuno Vinta trafis Mindanaon en sudaj Filipinoj. Oficistoj de la komanda centro de teamoj de kriza respondo kaj rapida respondo de la Departemento de Socia Bonstato kaj Disvolviĝo diris, ke novaj evakuitoj ankoraŭ venas. Tridek kvar evakuaj centroj lokitaj en diversaj regionoj jam estas malfermitaj. Ĉiuj sanaj oficejoj kaj hospitaloj en la tuta regiono jam estas pretaj liveri iujn ajn sanajn servojn kaj respondi al iuj ajn vundoj kaŭzitaj de la tajfuno Vinta. (0 | PH)

2017-12-21 - Fajro en Sud-Koreio

25659288_812508712253482_8598924967123408156_nAlmenaŭ dudek naŭ homoj estis mortigitaj kaj preskaŭ tridek vunditaj en ĵaŭdo pro grava incendio en ekzerceja konstruaĵo en Sud-Koreio - en la tria plej granda urbo de la provinco Nord-Ĉungĉongo en ĝia nordo. Tio estas unu el la plej mortaj incendiaj katastrofoj de la lando. La plej malbona incendio, kiu iam trafis modernan Sud-Koreion, estis incendia atako en fervoja stacia domo en la sudorienta urbo Teguo, kiu lasis cent naŭdek du homojn mortintajn en la jaro dumil tri. (0 | KR)

2017-12-18 - Katastrof transportik in Stati United de Amerik

25398724_10208780860117749_1541392497632937029_nTren voyajant eks Seattle, Washington, trans rels-rut Amtrak Cascades a Portland, Oregon, av anded eks relsi e kaded a su ruton automobilik Interstate 5 proksimu DuPont, Washington, SUA nord-uestik. A minu seks homi av moried. Kuasi sent homi - e pasajeri e laboratori rels-rutik - av esed lesed e admited per hospitali. (0 | US)

2017-12-18 - Triar señores commandante in Gujarat

99249314_gettyimages-894562570In mare di oriento star paise India. In occidento di India star paise Gujarat. Popolo triar señores commandante dessa paise. Señores, qui gia governar tutto India e qui volir guardar antico usanza di nazion hindu e protection di affaires dessa nazion, guadagniar. Señores, qui volir governo per popolo, libertà in società, donar ricchezza di qualche genti a autros, incoragiar interesso di tutto genti in terreno di India e separar governo e fe, perdir. (85 | IN)

2017-12-16 - Tropika ŝtormo en Filipinoj

AŬSKULTU SONAN REGISTRAĴON (ĉina akcento)

25298993_1522871144498493_5196697827005760022_nTropika ŝtormo Kai-tak iomete malfortiĝis en malfrua sabata posttag-mezo, atinginte teron en San Policarpo, mezaj Filipinoj. Filipina Administrado de Atmosferaj, Ter-Fizikaj kaj Astro-Sciencaj Servoj diris al loĝantoj de provincoj trapasotaj de la tropika ŝtormo, ke ili "devas fari taŭgajn aranĝojn kontraŭ superakvoj kaj glitoj de tero kaj kunordigi tion kun siaj respektivaj lokaj registaroj kaj administroj por reduktado kaj mastrumado de risko de katastrofoj". (0 | PH)

<phoneme alphabet="ipa" ph="troˈpika ˈʃtormo ˈkaitak ioˈmete malforˈtid͡ʒis en malˈfrua saˈbata posttagˈmezo"/>, <phoneme alphabet="ipa" ph="atinˈginte ˈteron en san poliˈkarpo"/>, <phoneme alphabet="ipa" ph="ˈmezaj filiˈpinoj"/>. <phoneme alphabet="ipa" ph="filiˈpina adminisˈtrado de atmosˈferaj"/>, <phoneme alphabet="ipa" ph="terfiˈzikaj kaj astrost͡siˈent͡saj ˈservoj ˈdiris al loˈd͡ʒantoj de proˈvint͡soj trapaˈsotaj de la troˈpika ˈʃtormo"/>, <phoneme alphabet="ipa" ph="ke ˈili"/> "<phoneme alphabet="ipa" ph="ˈdevas ˈfari ˈtawgajn aˈrand͡ʒojn ˈkontraw superˈakvoj kaj ˈglitoj de ˈtero kaj kunorˈdigi ˈtion kun ˈsiaj respekˈtivaj ˈlokaj regisˈtaroj kaj admiˈnistroj por redukˈtado kaj mastruˈmado de ˈrisko de katasˈtrofoj"/>".

2017-12-15 - Mōtu dē térra in Indōnésia

AUDI PRÆLECTIONE SONITO (accentu Finlandico)

25299202_1972251749689284_7989536524354008632_nJava, īnsula principāle dē Indōnésia, es concússo per fórte mōtu dē térra dē magnitūdine sex et ūno dīmídio in Vénere-díe in véspere ánte médio nócte, terrénte nérvos dē habitántes dē cápite Jakarta. Tremōre dē térra es in profunditāte nōnāgíntā et ūno chiliométros quási sub úrbe Cipatujah in Indōnésia médio. Víro habénte sexāgíntā et dúo ánnos in Ciamis et fēmina habénte octōgíntā ánnos in Pekalongan móri in ædifícios collāpso. (15 | ID)

2017-12-10 - Nix in Británniīs

5620711_c2e88403Nix in Británniīs diēbus recéntibus múltō cadēbat. Grándēs térræ pártēs sub mātériē álbā tēctæ sunt. Regiōnēs nōnnūllæ sē ad íter níve obstruéndum prǽparant. Ammonítio "sūcina" prō Térrīs Mēdiīs Orientālibus, Ángliā Orientālī, Londīniō ac Ángliā Merīdiorientālī, Ángliā Septentriōoccidentālī, Cámbriā, Térrīs Mēdiīs Occidentālibus et Isúriā ac Hýmbriā Sōlis díē ēdícta est. Hóminēs íbi quóque ammonéntur, ut superfíciēs glaciālēs post nívis congelātiōnem cáveant. (35 | GB)

<phoneme alphabet="ipa" ph="nɪks ɪn bʀɪˈtʰannɪiːs dɪˈeːbʊs ʀɛˈt͡sɛntʰɪbʊs ˈmʊltʰoː kʰaˈdeːbatʰ"/>. <phoneme alphabet="ipa" ph="ˈgʀandeːs ˈtʰɛʀʀɛː ˈpʰaʀtʰeːs zʊb maːˈtʰɛʀɪeː ˈalbaː ˈtʰeːkʰtʰɛː zʊntʰ"/>. <phoneme alphabet="ipa" ph="ʀɛgɪˈoːneːs noːnˈnuːllɛː zeː ad ˈɪtʰɛʀ ˈnɪvɛ ɔbstʰʀʊˈɛndʊm ˈpʰʀɛːpʰaʀantʰ"/>. <phoneme alphabet="ipa" ph="ammɔˈnɪt͡sɪɔ "ˈzuːt͡sɪna" pʰʀoː ˈtʰɛʀʀiːs ˈmeːdɪiːs ɔʀɪɛnˈtʰaːlɪbʊs"/>, <phoneme alphabet="ipa" ph="ˈanglɪaː ɔʀɪɛnˈtʰaːliː"/>, <phoneme alphabet="ipa" ph="lɔnˈdiːnɪoː akʰ ˈanglɪaː mɛʀiːdɪɔʀɪɛnˈtʰaːliː"/>, <phoneme alphabet="ipa" ph="ˈanglɪaː zɛpʰtʰɛntʰʀɪoːɔkʰt͡sɪdɛnˈtʰaːliː"/>, <phoneme alphabet="ipa" ph="ˈkʰambʀɪaː"/>, <phoneme alphabet="ipa" ph="ˈtʰɛʀʀiːs ˈmeːdɪiːs ɔkʰt͡sɪdɛnˈtʰaːlɪbʊs ɛtʰ ɪˈzʊʀɪaː akʰ ˈhʏmbʀɪaː ˈzoːlɪs ˈdɪeː eːˈdɪkʰtʰa ɛstʰ"/>. <phoneme alphabet="ipa" ph="ˈhɔmɪneːs ˈɪbɪ ˈkʋɔkʋɛ ammɔˈnɛntʰʊʀ"/>, <phoneme alphabet="ipa" ph="ʊtʰ zʊpʰɛʀˈfɪt͡sɪeːs glat͡sɪˈaːleːs pʰɔstʰ ˈnɪvɪs kʰɔngɛlaːt͡sɪˈoːnɛm ˈkʰavɛantʰ"/>.

2017-12-05 - Explōsiōne in Sȳria

24774905_1803492959949832_7774327706966059041_nAd mínimo ócto hóminēs es occīso post explōsiōne dē bómba in Mārte-díe in mōtro-vehículo trānsportānte viātōres in párte Akrama dē úrbe Homs in Sȳria médio - in territōrio ténto ab gubernāculo dē Sȳria dūcto ab prǽside Bashar al-Assad. In mēnses recēnte, múlto territōrio dē adversārios, jūvāto ab Occidēnte, et dē álio congregātiōnes mīlitānte, inclūdēnte Cīvitāte Islāmico, es acquīsīto ab mīlitāres dē gubernāculo dē Sȳria, jūvāto ab Rōssia. (17 | SY)

2017-12-05 - Fok in Stati Unied de Amerik

24301418_10156095279513010_3836598947705809511_nFok insendiik av flagresked in period noktuik in Kalifornia, SUA uestik. In Santa Paula e otr loki de komtia Ventura, plu ka dudessept mil homi av debed abandonar sue domi e sent oktdes kuadrat-kilometri aved esed kombusted per fok insendiik. (3 | US)

2017-12-03 - Nofragio in Argentina

SENTIR SONO

24174250_1191387127672727_1456813749311593862_nIn mare di scirocco star paise Argentina. La nave sotto agua disparir avanti piu di due settimana; non sabir, ove nave star. Star quasi certa, que nave star nofragio e quaranta quatr' mariniero star morto. Familia di molto mariniero tenir pintura di mariniero, cridar "fasir ricerca e salvar" e pasear devanti loguo navale in Mar del Plata in oriento di Argentina. Trovar e mirar altra ogietto in mare sotto agua; ista ogietto pold esser il nofragio. (0 | AR)

2017-12-01 - Atak in Pakistanesia

24174378_1387779544682955_8059306152586926212_nKuasi des homi av esed mortifiked e desi av esed vulnered, po ke fusileri de Taliban aved ataked universitet agrikulturik in Peshawar, Khyber Pakhtunkhwa, Pakistanesia nord-uestik. Forsi polisiik e militarik av mortifiked omni atakatori. Ist atak av avenied, po ke forsi polisiik e paramilitarik aved nesuksesose eforsed opresar protesti antiblasfemasionik e ist efors aved flagrifiked protesti fresk e kombatos in diurni finiik de seman in urbi mult in land integr. (0 | PK)

2017-11-27 - Montagnia di fuogo fumar in Indonesia

23843638_10155158904517934_1655816156893404447_nIn mare di oriento star paise Indonesia. In scirocco dessa paise star montagnia Agung. Ista montagnia di fuogo fumar e grandi colonna di cinis pervenir cielo. Pold esser ista montagnia bisogno rompir villages vicino con forti sono. Multo dieci mille genti - genti natural e genti di viaggio - star in villages vicino. Loro fugir per evitar ista minachia. Multo hôtel e casa per genti di fuga star pieno. Viaggio non star facile, birchè cerrar grandi porto di nave di aria.

2017-11-25 - Fuogo in paise esbagniol

SENTIR SONO

23794979_932996890181108_3507732882237543807_nIn scirocco di paise esbagniol star paise Andalusia. In ista paise star città Granada. Una femella di vecchiezza settanta anno morir la in fuogo. Ella vivir con umbre; ellu encora fugir con succeso. Trenta due genti haber piaga. Fuogo quasi pervenir tetto di casa e ellu severo saccaggiar una parte di casa. Tutto genti devir sortir casa e andar a altra casa. Fuogo fasir impossibile que loro ritornar. Star ricerca, perque incendiar e si casa star salvo per ritorno. (0 | ES)

2017-11-26 - Augmentation de impostes in Singapur

AUDI REGISTRATION DE SON (accentu portugalesi)

pm-leeLi prim ministro de Singapur ha dit durant un convenida de conservatives (li Partise de Action Populari), que un augmentation de impostes ne es un a(f)fere de esque, ma un a(f)fere de quande, iniciante un semane de un debatte passionat pri li augmentation menaciant de impostes. Un ministra de financies ha dit, que li impostes augmentat va esser usat por financiar un paquette de servicies social por li prim generation de singapurianes. (0 | SG)

<phoneme alphabet="ipa" ph="li ˈprim miˈnistro de singaˈpur"/> <phoneme alphabet="ipa" ph="ha ˈdit duˈrant un konveˈnida de konzervaˈtives"/> (<phoneme alphabet="ipa" ph="li parˈtize de akˈt͡sjon popuˈlari"/>), <phoneme alphabet="ipa" ph="kwe un augmentaˈt͡sjon de imˈpostes ne es un afˈfere de ˈeskwe"/>, <phoneme alphabet="ipa" ph="ma un afˈfere de ˈkwande"/>, <phoneme alphabet="ipa" ph="iniˈt͡sjante un seˈmane de un deˈbatte passjoˈnat pri li augmentaˈt͡sjon menaˈt͡sjant de imˈpostes"/>. <phoneme alphabet="ipa" ph="un miˈnistra de fiˈnant͡sjes"/> <phoneme alphabet="ipa" ph="ha ˈdit"/>, <phoneme alphabet="ipa" ph="kwe li imˈpostes augmenˈtat va esˈser uˈzat por finanˈt͡sjar un paˈkwette de serˈvit͡sjes soˈt͡sjal por li ˈprim d͡ʒeneraˈt͡sjon de singapuˈrjanes"/>.

2017-11-19 - Tremo de tero en Nova Kaledonio

23755701_1492945944137500_109898421444083679_nAverto pri mara ondego estis eldonita, post kiam submara tremo de tero de forteco 7.0 frapis Pacifikon proksime de Nova Kaledonio, orienta Francio, kaj najbara Vanuatuo. La Centro de Averto pri Maraj Ondegoj de Pacifiko avertis, ke personoj en minacataj mar-bordaj zonoj estu atentaj pri informoj kaj sekvu instrukciojn de ŝtataj kaj lokaj aŭtoritatoj. Kaj Nova Kaledonio kaj Vanuatuo troviĝas proksime de la Pacifika Fajra Rondo de vulkanoj kaj lokoj de tertrema aktiveco. (24 | NC)

2017-11-17 - Ardor in Stati Unied de Amerik

23622314_1774728605873363_5938211857721348151_nArdor insendiik furios kombustav etaj superior de un eks edifisii domisilik in Manhattan superior, New York, SUA nord-estik. It esav ardor impulsed per vent, kel rapide pusav ardor a etaj superior - a vakuitet intr flank superior de etaj e flank inferior de tekt. Departement antiinsendiik de urb New York av suksesose viktoried ardor e librifiked arendatori habitant domisil. Krus Rub av arived a sukursar homi sinedomifiked per ardor. Kuasi des homi av esed seriose lesed. (0 | US)

<phoneme alphabet="ipa" ph="arˈdor insenˈdjik fuˈrjos kombusˈtav eˈtaʒ supeˈrjor ˈde ˈun ˈeks ediˈfisji domisiˈlik ˈin mænˈhætən supeˈrjor"/>, <phoneme alphabet="ipa" ph="nuː ˈjɔɹk"/>, <phoneme alphabet="ipa" ph="ˈes ˈu ˈa nordesˈtik"/>. <phoneme alphabet="ipa" ph="ˈit eˈsav arˈdor impulˈsed ˈper ˈvent"/>, <phoneme alphabet="ipa" ph="ˈkel raˈpide puˈsav arˈdor ˈa eˈtaʒ supeˈrjor"/> - <phoneme alphabet="ipa" ph="ˈa vakwiˈtet ˈintr ˈflank supeˈrjor ˈde eˈtaʒ ˈe ˈflank infeˈrjor ˈde ˈtekt"/>. <phoneme alphabet="ipa" ph="departeˈment antjinsenˈdjik ˈde ˈurb nuː ˈjɔɹk ˈav sukseˈsose viktoˈrjed arˈdor ˈe librifiˈked arendaˈtori habiˈtant domiˈsil"/>. <phoneme alphabet="ipa" ph="ˈkrus ˈrub ˈav ariˈved a sukurˈsar ˈhomi sinedomifiˈked ˈper arˈdor"/>. <phoneme alphabet="ipa" ph="ˈkwasi ˈdes ˈhomi ˈav eˈsed seˈrjose leˈsed"/>.

2017-11-12 - Terrae motus in Costarica

23473082_1493376930775393_8944940436699933980_nForti terrae motu magnitudinis 6.5 vesperi Solis die Costarica tremita est. Res ex abacis dejiciebantur et homines territi foras excurrebant. Electricitas alicubi diminuta est, quia ductus electrici ceciderunt, sed nullum grande infrastructurae damnum nuntiatum est causa motus, qui regionem circa Parrita urbem in litore Pacifico affecit. Motus centrum juxta Jacó urbem Costaricae meridionalis fuit, quae centum chiliometra a Sancti Josephi Urbe capite Costaricensi distat. (14 | CR)

2017-11-12 - Terra tremar in Irak

23380302_585387601792486_7827929424385051989_nIn mare di oriento star paise Kurdistan in frontiera di Irak e Iran. In montagnia in Irak star città Hełebce. Terra tremar la in sera di domingo. Terra tremar tanto forti, que genti sentir il in Palestina. Forza di tremar star sette e tre di dieci partes. Quasi tre cento umano star morto e quasi quatr' mille haber piaga. Genti inquieto dispendir notte fredo per corrir fora casa a strada, forar rovina e fasir ricerca furioso di señores survivente. Lampo star oscuro. (61 | IQ)

2017-11-12 - Malkovro en Antarkto

AŬSKULTU SONAN REGISTRAĴON (brita angla akcento)

Antarctic_Beech_at_Comboyne_NSWFosilioj de arbaro estis trovitaj en Antarkto. Dum la antarkta somero, tersciencistoj Erik Gulbranson kaj John Isbell de la usona Universitato de Viskonsino-Milvokio grimpis en la frostitaj pintoj de la Transantarkta montaro en McIntyre Promontory en la okcidentpacifika bordo de Antarkto. Antarkto estis hejmo de diversaj muskoj, filikoj kaj formortinta pteridospermofita planto nomata Glossopteris kaj la sciencistoj opinias, ke la arbaro etendiĝis tra la tuta Antarkto. (0 | AQ)

<phoneme alphabet="ipa" ph="fosiˈlioj de arˈbaro ˈestis troˈvitaj en anˈtarkto"/>. <phoneme alphabet="ipa" ph="dum la anˈtarkta soˈmero"/>, <phoneme alphabet="ipa" ph="terst͡sienˈt͡sistoj"/> Erik Gulbranson <phoneme alphabet="ipa" ph="kaj"/> John Isbell <phoneme alphabet="ipa" ph="de la uˈsona universiˈtato de viskonˈsino milvoˈkio ˈgrimpis en la frosˈtitaj ˈpintoj de la transanˈtarkta monˈtaro en"/> McIntyre Promontory <phoneme alphabet="ipa" ph="en la okt͡sidentpat͡siˈfika ˈbordo de anˈtarkto"/>. <phoneme alphabet="ipa" ph="anˈtarkto ˈestis ˈhejmo de diˈversaj ˈmuskoj"/>, <phoneme alphabet="ipa" ph="fiˈlikoj kaj formorˈtinta pteridospermoˈfita ˈplanto noˈmata glossopteˈris kaj la st͡sienˈt͡sistoj opiˈnias"/>, <phoneme alphabet="ipa" ph="ke la arˈbaro etenˈdid͡ʒis tra la ˈtuta anˈtarkto"/>.

2017-11-05 - Turbine de ventos in Civitates Foederato de America

23131824_10154407725039364_5913878099118159654_nIn Celina, Ohio, Civitates Foederato de America orientale, turbine de ventos de latitudine circum duo centum metros, tangente terra in quadrante de commercio in latere orientale de urbe et damnificante domos et tectos, es relato ab administratore pro casus de necessitate. Officio Nationale de Tempo dic, quod in comitatu Mercer, Wabash et Celina es affecto per duo separato turbines de ventos. Sodalitate es misso in lunadie ad aestimare damnos et fortitudine de turbine. (7 | US)

2017-11-05 - Inundationes in Malaysia

AUDI PRAELECTIONEM SONITAM (accentu Italiano)

Inundationibus subitaneis in civitate Penang Malaysiae septentriooccidentalis, quarum causa fuerunt pluviae torrentes horas tenentes, ad minimum septem homines mortui sunt et tria milia evacuata. Fortitudo militaris exercetur ad milia hominum destitutorum salvanda. George Town, civitatis caput historicum, sub aqua bruna turbida est. Selangor et Johor (foederis Malaysiani aliae civitates) civitatem Penang adjuvant. Regionis Seberang Perai pars septentrionalis pessime valet. (0 | MY)

2017-11-04 - Typhon in Vietnamia

AUDI PRAELECTIONEM SONITAM (accentu Francico)

23032470_2127095707316438_8664943203927469119_nDecena milia Vietnamensium se ad evacuandum typhonis Damrey causa praeparant. Sex provinciae centrales - Thừa Thiên-Huế, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận et Bình Thuận - commeatus maritimi prohibitionem imposuerunt: navibus navigare non licet et navibus jam mari imperatum est, ut ad litus regrederentur vel asylum quaererent. Minister primus vicarius Trịnh Đình Dũng provinciam Phú Yên visitavit inspiciens, an provincia ad typhonem praeparata esset. (14 | VN)

<phoneme alphabet="ipa" ph="deˈsena ˈmilija vijetnaˈmɛ̃ziɔm se ad evakyˈɑ̃dɔm tyˈfonis dæmɹi ˈkoza preˈparɑ̃t"/>. <phoneme alphabet="ipa" ph="seks proˈvinsije sɛ̃ˈtrales"/> - <phoneme alphabet="ipa" ph="tʰɨə̯ tʰiə̯n hwe"/>, <phoneme alphabet="ipa" ph="ɓiɲ ziɲ"/>, <phoneme alphabet="ipa" ph="fu iə̯n"/>, <phoneme alphabet="ipa" ph="xăjŋ hwa"/>, <phoneme alphabet="ipa" ph="nɨn tʰwə̂ˀŋ et ɓɨ̂n tʰwə̂ˀŋ"/> - <phoneme alphabet="ipa" ph="kɔmmeˈatys maˈritimi proibisiˈjonɛm imˈpozɥerɔ̃t"/>: <phoneme alphabet="ipa" ph="ˈnavibys naviˈgare nɔn ˈliset et ˈnavibys ʒam ˈmari impeˈratɔm est"/>, <phoneme alphabet="ipa" ph="yt ad ˈlitys regˈrederɛ̃tyr vel aˈzylɔm ˈkɥererɛ̃t"/>. <phoneme alphabet="ipa" ph="miˈnister ˈprimys viˈkarijys t͡ɕiɲ ɗiɲ zuŋ proˈvinsijam fu iə̯n viˈzitavit inspiˈsijɛ̃s"/>, <phoneme alphabet="ipa" ph="an proˈvinsija ad tyˈfonɛm prepaˈrata ˈesset"/>.

2017-10-31 - Insulto in Civitates Foederato de America

22859818_1962908937280873_4531027147628745770_oIrruptione per vehiculo in Manhattan, New York, civitate septentrioorientale de foedere Americano, es investigato quam insulto terroristico suspecto. Jurisdictione es assumpto per Officio Foederale de Investigatione in vice de vigiles de New York. Vigiles et testes dic, quod vehiculo es ducto ab gubernatore ad itinere multo uso ab birotarios apud monumento de Centro de Commercio de Mundo; ad minimo octo homines mori. Postea illo es occiso per pistolios de vigiles. (0 | US)

2017-10-29 - Tempesto en Chekia

22814411_1370374496423889_8766992010177260924_nVenti rapida batis nord-central-Europa en sundio, ocidante adminime sis homi en Germania, Polonia e Chekia. Autoritatozi atencas liki petrolal ek navo transportal, qua strandis en la Maro Nordal. La venti faligis arbori en Chekia. Viro mortis en trotuaro en urbo en nord-Chekia, esinte frapita per arboro falanta, e muliero mortigesis per arboro falanta en foresto. Transporto fervoyal en vasta parti di nord-Germania haltigesis pro grava domaji per arbori falinta. (38 | CZ)

2017-10-28 - Typhon in Japan

AUDI REGISTRATION DE SON (accentu sved)

22788994_1861264977520684_2192868681379692167_nLi population de Japan, includente li insul central Honshu e li cité capital Tokyo, fortifica se contra li storm tropic Saola, quel es expectat a(f)fecter li land durant li fine del semane. Typhon Saola ha presc a(t)tinget li territorium de Japan e it es in proximitá del insul sudic Yoronjima. Li typhon move se al nord al archipélago sudic Okinawa. Un ex li typhones maxim devastativ - typhon Lionrock - passat tra li land in septembre du mill decisix, mortante duantdu homes. (0 | JP)

<phoneme alphabet="ipa" ph="li populaˈt͡sjon de d͡ʒaˈpan"/>, <phoneme alphabet="ipa" ph="inkluˈdente li ˈinzul t͡senˈtral hoꜜɴɕɯː e li t͡siˈte kapiˈtal toːkʲoː"/>, <phoneme alphabet="ipa" ph="fortiˈfika se ˈkontra li ˈstorm ˈtropik saola"/>, <phoneme alphabet="ipa" ph="kwel es ekspekˈtat affekˈter li ˈland duˈrant li ˈfine del seˈmane"/>. <phoneme alphabet="ipa" ph="tyˈfon saola ha ˈpresk attinˈʒet li terriˈtorjum de d͡ʒaˈpan e it es in progzimiˈta del ˈinzul ˈsudik joɾoɴʑima"/>. <phoneme alphabet="ipa" ph="li tyˈfon ˈmove se al ˈnord al arʃiˈpelago ˈsudik okʲinawa"/>. <phoneme alphabet="ipa" ph="un eks li tyˈfones ˈmagzim devastaˈtiv"/> - <phoneme alphabet="ipa" ph="tyˈfon ˈlaɪənɹɑk"/> - <phoneme alphabet="ipa" ph="pasˈsat tra li ˈland in sepˈtembre ˈdu ˈmill det͡siˈziks"/>, <phoneme alphabet="ipa" ph="morˈtante ˈdwantdu ˈhomes"/>.

2017-10-22 - Fusilasion in Brasilia

whatsapp-image-2017-10-22-at-10.10.49A minu du homi es mortifiked e kuasi trides vulnered, po ke fusilator av ataked numr grand de homi partisipant amusasion dansik *fankik in alberg in Gravataí, Rio Grande do Sul, Brasilia sudik, proksimu frontier uruguayan, in sirka du e un demi hori po moment medi-noktuik in diurn soldiik. Polisieri av diked, ke ili av hipotes, ke fusilasion avav relasion a disput intr grupi deliktik rivalik kombatant pro regnasion superioru komers drogik antilegik in Gravataí. (0 | BR)

2017-10-21 - Elekto en Chekia

ASKOLTEZ SONA ENREJISTRURO (achento Franca)

s2.reutersmedia.netElekto parlamental eventis en Chekia. En la 200-stula chambro di deputati, 78 stuli ganesis da populisti (ANO), 25 da nov-konservisti (ODS), 22 da Pirati, 22 da nacionalisti (SPD), 15 da komunisti (KSČM), 15 da socialdemokrati (ČSSD), 10 da regionalisti (KDU-ČSL), 7 da demokrati Kristana (TOP09) e 6 da *subsidiaritatisti (STAN). On ankore ne savas, ka la nuna koalisuro di populisti, socialdemokrati e regionalisti permanos, o kad altra partisi koalisos por guvernar. (0 | CZ)

<phoneme alphabet="ipa" ph="eˈlekto parlamenˈtal eˈventis en ˈt͡ʃekja"/>. <phoneme alphabet="ipa" ph="en la duat͡sentˈstula ˈt͡ʃambro di depuˈtati"/>, <phoneme alphabet="ipa" ph="sepaˈdekeok ˈstuli gaˈnesis da popuˈlisti"/> (<phoneme alphabet="ipa" ph="ˈano"/>), <phoneme alphabet="ipa" ph="dwaˈdekekin da novkonserˈvisti"/> (<phoneme alphabet="ipa" ph="ˈo ˈde ˈes"/>), <phoneme alphabet="ipa" ph="dwaˈdekedu da piˈrati"/>, <phoneme alphabet="ipa" ph="dwaˈdekedu da nat͡sjonaˈlisti"/> (<phoneme alphabet="ipa" ph="ˈes ˈpe ˈde"/>), <phoneme alphabet="ipa" ph="ˈdekekin da komuˈnisti"/> (<phoneme alphabet="ipa" ph="ˈka ˈes ˈt͡ʃe ˈem"/>), <phoneme alphabet="ipa" ph="ˈdekekin da sot͡sjaldemoˈkrati"/> (<phoneme alphabet="ipa" ph="ˈt͡ʃe ˈes ˈes ˈde"/>), <phoneme alphabet="ipa" ph="ˈdek da regjonaˈlisti"/> (<phoneme alphabet="ipa" ph="ˈka ˈde ˈu ˈt͡ʃe ˈes ˈel"/>), <phoneme alphabet="ipa" ph="sep da demoˈkrati krisˈtana"/> (<phoneme alphabet="ipa" ph="ˈtop ˈzero ˈnon"/>) <phoneme alphabet="ipa" ph="e ˈsis da subsidjaritaˈtisti"/> (<phoneme alphabet="ipa" ph="ˈstan"/>). <phoneme alphabet="ipa" ph="ˈon anˈkore ne ˈsavas"/>, <phoneme alphabet="ipa" ph="ka la ˈnuna koaliˈsuro di popuˈlisti"/>, <phoneme alphabet="ipa" ph="sot͡sjaldemoˈkrati e regjonaˈlisti perˈmanos"/>, <phoneme alphabet="ipa" ph="o kad ˈaltra parˈtisi koaˈlisos por guverˈnar"/>.

2017-10-19 - Inundationes in Philippinas

22552612_563399173994392_8866970547598991291_nPlures quam decem-duo mille homines es evacuato in Philippinas. Uno viro es jam occiso per malo tempo. Inundationes es causato per forte pluvia et tempestate ventoso apud urbe Zamboanga in insula Mindanao, Philippinas meridionale. Agros de oryza et infrastructura de insula es corrupto et plures quam duo centum domos es destructo. Urbe Zamboanga es in statu de calamitate. Uno tertio de circum octo-centum sexaginta duo mille habitantes de urbe Zamboanga es sine aqua. (0 | PH)

2017-10-18 - Fusilada in li States Unit de América

22550001_10155440936825667_6363595234155339979_nRadee Labeeb Prince, etosi triantsett annus, provenient de Elkton, Maryland, nord-SUA, mortat tri co(l)laborantos e gravmen vulnerat du per fusilada in un companie ye granite (Advanced Granite Solutions) in li comencie del die de labor in mercurdí in Edgewood, Maryland. Poy il viageat a Wilmington, Delaware, sud-USA, e fusilat un co(n)nosseto al cap in un parcage. Li policie e actentes federal a(r)restat Prince, pos que ili hat a(p)perceptet le in Glasgow, Delaware. (0 | US)

2017-10-17 - Incendio in Canada

22528285_1693774170653094_2062709705832022477_nLoco ad meridioriente de Airdrie, Alberta, Canada occidentale, es evacuato secundo decreto subitaneo in martedie post meridie - post motione de incendio de herba ad domos. Grande parte de incendio es sub vigilantia de exstinctores. Incendio es nutrito per ventos rapido. Advertentia de vento es emisso ab ministerio de natura ambiente Canadense pro Airdrie, Calgary, comitatu Rocky View et alio partes de Alberta meridionale in tres et dimidio horas post meridie in martedie. (0 | CA)

2017-10-16 - Fuogo in paise esbagniol

vigoIn nord-occidento di paise esbagniol star città Vigo. In ista città e in multo altra logo star grandi fuogo di giardino. Quasi trenta umbre morir in paise portugues e tre in paise esbagniol. Male genti incendiar ista fuogo per loro volonta. Vento di tempesta Ophelia appoggiar ista fuogo. Camino star pieno di multo carreta di genti qualche fugir di loro casa a hôtel. Cerrar multo scola, camino e fabrica. Grandi fuogo gia star in paise portugues avanti quatr' meze. (3 | ES)

2017-10-15 - Election in Austria

austriaLi election parlamentari in Austria ha donat a nationalistes (li Partise del Libertá de Austria) un mandate por negociar pri un coalition con li victoriosi conservatives (li Partise Populari Austrian). Presidento del conservatives Sebastian Kurz, etosi solmen triantun annus, va probabilmen devenir un ex li maxim yun chefes de un land in li munde, hante ganiat per prender un position dur pri i(m)migration, quo obscurat li di(f)ferentie ínter conservatives e nationalistes. (81 | AT)

2017-10-14 - Explosio in Somalia

p05jygzkPlures quam quinquaginta homines occisi sunt et circiter sexaginta vulnerati, postquam autocarrum materiae explosivae plenum in quadrivio maxime occupato in Mogadiscio, Somaliae capite, Saturni die post meridiem exploserat. Explosio facta est die tertio postquam summus dux militaris Civitatum Foederatarum Americae pro Africa Mogadiscio viserat et cum Somaliae praeside congressus erat et defensionis minister et dux militaris se magistratibus suis causa ignota abdicaverant. (51 | SO)

2017-10-13 - Co(l)lision in Australia

AUDI REGISTRATION DE SON (accentu anglesi statunitesi)

skydiving_0Investigatores explora un video por clarificar, qualmen un fémina e du instructores versat in paracadisme morit pos un co(l)lision a(p)parent in li aere in Queensland, nord-ost-Australia. Li fémina saltat in tándem con un ex li instructores in posmidí in venerdí e ili co(l)lidet un solo-instructor. Li fémina esset nominat Kerri Pike, ella havet quinantquar annus, ella esset un matre de ott filies e li salta hat esset comprat por la quam un don de su anniversarie natal. (0 | AU)

<phoneme alphabet="ipa" ph="investigaˈtores eksˈplora un ˈvideo por klarifiˈkar"/>, <phoneme alphabet="ipa" ph="ˈkwalmen un ˈfemina e du instrukˈtores verˈzat in parakaˈdizme moˈrit pos un kolliˈzjon appaˈrent in li aˈere in ˈkwɪːnzˌlæːnd"/>, <phoneme alphabet="ipa" ph="nordostausˈtralja"/>. <phoneme alphabet="ipa" ph="li ˈfemina salˈtat in ˈtandem kon un eks li instrukˈtores in pozmiˈdi in venerˈdi e ˈili kolliˈdet un soloinstrukˈtor"/>. <phoneme alphabet="ipa" ph="li ˈfemina esˈset nomiˈnat ˈkɛɹi ˈpaɪk"/>, <phoneme alphabet="ipa" ph="ˈella haˈvet kwinantˈkwar ˈannus"/>, <phoneme alphabet="ipa" ph="ˈella esˈset un ˈmatre de ott ˈfiljes e li ˈsalta ˈhat esˈset komˈprat por la kwam un ˈdon de su anniverˈzarje naˈtal"/>.

2017-10-10 - Tempesta in Scirocco di Africa

22310407_2027964167230515_3802587514146984301_nIn scirocco di terra Africa star città eThekwini (Durban). La di ora dieci e mezzo suspendir tutto transporto per lungo carroza e lungo carozza star incapache andar, birchè tempesta severo star in ista città. Multo mille genti star sensa transporto. Si star fine di piove e alto agua, pold esser lavorador bisogno mirar tutto camino e transporto per lungo carozza bisogno comminchiar domani. Qualche genti caminar per piedi a casa, altra genti escondir se in lungo carozza. (11 | ZA)

2017-10-09 - Incendios in Civitates Foederato de America

22279539_10155794288004640_7623380458910621233_nCentenos de habitantes debe relinquere locos periculoso in lunadie ad causa de multo incendios de forestas apud Calistoga, California, civitate occidentale de foedere Americano. Quattuor incendios ardente separato es reportato ab Officio Nationale de Tempo. Aedificios es destructo in Comitatus Napa et Sonoma, ubi vino famoso es culto. Adjutores de comite es misso pro juvare vigiles de foco et officiarios de Cura de Vias Autocinetico Californico ad evacuare locos periculoso. (0 | US)

2017-10-08 - Turbine in Civitates Foederato de America

22281812_10212378407913403_4151725517583380684_nPartes de comitatus Burke et Caldwell, Carolina Septentrionale, SUA meridionale, es vexato per turbine de ventos in vespere de soldie. Arbores es caeso et electricitate es interrupto. Terra es tacto per turbine de ventos apud Cedar Rock ad sex chiliometros ad septentriooriente de Lenoir in decem-octo horas et decem-quinque minutas. Quinque aedificios in Cub Creek Street in Connelly Springs es damnificato; uno es damnificato per arbore cadente, sed nemine es intra illo tunc. (0 | US)

2017-10-08 - Uragan in Stati Unied de Amerik

22281964_706546432877991_1901900203897858774_nUragan Nate atinav region rare popled proksimu bok de fluad fluviik Mississippi in diurn saturdiik e posteriorie it av atined land sekundfoa proksimu Biloxi, Mississippi, SUA sudik, in matin soldiik kuale tempestad de grup kategoriik un, kel sekuantu prognosatori poteserio menasar viti per inundasioni. Ante atinasion sekund de land, instrumenti mesurik monstrav fluksi ye un metr superioru norm este de New Orleans in Luisiana, Alabama e Mississippi. (0 | US)

2017-10-07 - Negotios politico in Novo Zelandia

AUDI PRAELECTIONE SONITO (accentu Germanico)

Wire_AP_548791b9e137474c8af56a6909ecd62b_12x5_992Post electione in Novo Zelandia, omne votos es computato et negotios politico potes esse incepto. Antea duce de populistas, protectionistas et nationalistas Neozelandico (Novo Zelandia Primo) Winston Peters rejice negotiare cum conservativos liberale (Factione Nationale de Novo Zelandia), democratas sociale (Factione de Labore de Novo Zelandia) vel virides (Factione Viride de Novo Zelandia), antequam ab omne factione es cognito, quanto sedes in parlamento es obtento ab illo. (28 | NZ)