2018-04-13 - Vegetātiónis incéndium in Cīvitātibus Fœderātīs Américae

AUDĪ PRÆLĒCTIŌNEM SONITAM (accéntū Finlándicō)

30652806_1774877702575644_5325358739476185088_nStátus adverténtiæ ā Jóvis díē in Oklahōmā rūsticā Cīvitātum Fœderātārum Américæ merīdiōnālium válet, úbi incendiōrum cáusā octingénta chīliomētra quadrāta vegetātiōnis ārsērunt, mīlle quadringéntī hóminēs ex dómibus expúlsī sunt et múltī bóvēs occīsī sunt. Nóvus satélles artificiālis tam exāctum est, quod nóvæ párvæ flámmæ ab meteōrólogīs et vigílibus incéndiīs exstinguéndīs frequénter dēsuper cōnspicī póssint ántequam incéndium ab homínibus in térrā annūntiātum sit. (31 | US)

2018-04-07 - Kolision in Vestfalia

AUSKULTA REGISTRASION DE SON (aksentuasion anglik)

100747538_hi046011650-1Vir av diriged vehikl kontr grup de homi sedant in terasi ante restaurerii e kaferii in lok spasios ambulatorik in sentr historik de urb in Vestfalia, Germania uestik. Du homi av esed mortifiked e dudes homi av esed lesed (seks grave). Ist vir av posteriore mortifiked se per pistol. Il esav german de ansianitet kuatrdesokt anui, kel sufrav kausu maladitet intelektuik e konduktik e kel esav mikrodelikter, rapiant kosi pro ganiar mon pro su inklinasion drogik. (22 | DE-NW)

<phoneme alphabet="ipa" ph="ˈvir ˈav diriˈged veˈhikl ˈkontr ˈgrup ˈde ˈhomi seˈdant ˈin teˈrasi ˈante restauˈrerii ˈe kaˈferii ˈin ˈlok spasiˈos ambulatoˈrik ˈin ˈsentr histoˈrik ˈde ˈurb ˈin vestˈfalia"/>, <phoneme alphabet="ipa" ph="gerˈmania uesˈtik"/>. <phoneme alphabet="ipa" ph="ˈdu ˈhomi ˈav eˈsed mortifiˈked ˈe duˈdes ˈhomi ˈav eˈsed leˈsed"/> (<phoneme alphabet="ipa" ph="ˈseks ˈgrave"/>). <phoneme alphabet="ipa" ph="ˈist ˈvir ˈav posteriˈore mortifiˈked ˈse ˈper pisˈtol"/>. <phoneme alphabet="ipa" ph="ˈil eˈsav gerˈman ˈde ansianiˈtet kuatrdeˈsokt ˈanui"/>, <phoneme alphabet="ipa" ph="ˈkel sufˈrav kaˈusu maladiˈtet intelektuˈik ˈe kondukˈtik ˈe ˈkel eˈsav mikrodeliktˈer"/>, <phoneme alphabet="ipa" ph="rapiˈant ˈkosi ˈpro ganiˈar ˈmon ˈpro ˈsu inklinasiˈon droˈgik"/>.

2018-04-03 - Attacca in California

30123952_1311444028957178_9088212690110498019_nIn mare di occidento star miscolanza di multo paise american. In occidento dessa miscolanza star paise California. In martedi star attacca in San Bruno in casa di YouTube. YouTube star società qualche publicar pintura qualche movir se. Femella Nasim Aghdam cannonar la per pistola. Genti fugir in orror, tre umano haber piaga e doppo ista ella toucar se. In histoire, ella fasir pintura per YouTube, ma YouTube forar pintura di ella, dunque ella gribuillar contra YouTube. (3 | US)

2018-04-01 - Inundationes in Fiji

AUDI REGISTRATION DE SONO

29793212_1819789624708784_1009294218223498616_nFiji del west ha essite affecte per cyclon Josie con velocitate medie de vento 75 kilometros pro hora e colpos momentanee mesmo 100 kilometros pro hora. Le tracia del cyclon non menacia Fiji directemente, mais al minus quatro humanos ha ja morte al causa del inundationes. (44 | FJ)

2018-03-24 - Explosion in Idlib

AUDI REGISTRATION DE SONO

29541120_334511950404217_1150302003692968814_nAl minus septe humanos ha essite occise per un explosion de un bomba in un automobile in Idlib, Syria del nord. Le attacco ha evente juxta un hospital in le centro del urbe. Syria remane in un conflicto devastante, que ha occise centos de milles de humanos e que ha comenciate in le anno duo milles dece-un, quando manifestationes contra le presidente Bashar al-Assad e tentativas de Bashar al-Assad a opprimer le manifestationes deveniva plus e plus feroce e violente. (24 | SY-ID)

2018-03-24 - Surpris politikal in Malaysia

AUSKULTA REGISTRASION DE SON (aksentuasion espanik)

35a456b0352fe1efe2033d98d30c63424ac451e1In Malaysia, nasionalist Mahathir Mohamad volu pregar pardon regik pro demokrat sosial Anwar Ibrahim. Mahathir volu, ke Anwar devenia ministr prim, if oposasion ganiero selektasion sianuik. Elkos es surpris grand, kause Mahathir e Anwar avav esed neamiki politikal. Kuande Mahathir esav ministr prim, Anwar esav prisoned kausu akt seksuik antilegik. Ma sitempe ili fasi oposasion unied kontr ministr prim konservidistik Najib Razak, kel avav esed amik politikal de Mahathir. (0 | MY)

<phoneme alphabet="ipa" ph="ˈin maˈlajsia"/>, <phoneme alphabet="ipa" ph="nasionaˈlist mahathir mohamad ˈvolu preˈgar parˈdon reˈgik ˈpro demokˈrat sosiˈal anwar ibrahim"/>. <phoneme alphabet="ipa" ph="mahathir ˈvolu"/>, <phoneme alphabet="ipa" ph="ˈke anwar deˈvenia miˈnistr ˈprim"/>, <phoneme alphabet="ipa" ph="ˈif oposasiˈon ganiˈero selektasiˈon sianuˈik"/>. <phoneme alphabet="ipa" ph="elˈkos ˈes surˈpris ˈgrand"/>, <phoneme alphabet="ipa" ph="kaˈuse mahathir ˈe anwar aˈvav eˈsed neaˈmiki politiˈkal"/>. <phoneme alphabet="ipa" ph="kuˈande mahathir eˈsav miˈnistr ˈprim"/>, <phoneme alphabet="ipa" ph="anwar eˈsav prisoˈned kaˈusu ˈakt seksuˈik antileˈgik"/>. <phoneme alphabet="ipa" ph="ˈma siˈtempe ˈili ˈfasi oposasiˈon uniˈed ˈkontr miˈnistr ˈprim konservidisˈtik nad͡ʒib razak"/>, <phoneme alphabet="ipa" ph="ˈkel aˈvav eˈsed aˈmik politiˈkal ˈde mahathir"/>.

2018-03-20 - Attacca in Maryland

29472899_1896183250400484_8192814034546851840_n In mare di occidento star miscolanza di multo paise american. In scirocco dessa miscolanza star paise Maryland. La in matino di martedi in Great Mills, Austin Rollins cannonar in scola. Ellu star muchachu di vecchieza diecisette anno. Due scolier haber piaga. Una di loro star muchacha di vecchieza sedici anno e piaga di ella star molto serio; in histoire, cannoniere star in amor con ella. Cannoniere star morto per guardia Blaine Gaskill. (15 | US)

2018-03-18 - Incendio in Texas

29386993_600636330271848_8464059256504994909_nIn mare di occidento star miscolanza di multo paise american. In scirocco dessa miscolanza star paise Texas. La filo caldo cascar e grandi incendio comminchiar in Amarillo in sera di domingo. Vento soffiar partes di grandi incendio e fasir multo piccolo incendio di gerba. Genti medico e malato star inquieto in osbidal non lontano, ma loro non devir forar e zero casa star in pericolo. Fasir fine di incendio per agua, ma restar vigilar logo caldo in notte avanti lunedi. (4 | US-TX)

2018-03-17 - Antaŭ elekto en Rusio

AŬSKULTU SONAN REGISTRAĴON

RTS1_NSCG-1200x806Elekto de prezidanto okazos en Rusio en dimanĉo. Antaŭ ses jaroj, la aktuala prezidanto Vladimir Putin gajnis sesdek kvar procentojn de la voĉoj kaj li daŭre havas ampleksan subtenon en Rusio, parte pro sia politiko, sed parte ankaŭ pro ke iu ajn signifa alternativa gvidanto apenaŭ povas emerĝi en la rusia amaskomunikilara kaj politika sistemo. Rusio engaĝiĝas en la ukrainia kaj siria konfliktoj kaj ne estas multe da apetito en la rusia publiko por plua milita engaĝiĝo. (0 | RU)

2018-03-17 - Prěd izborami v Rosiji / Пред изборами в Росији

POSLUŠITE ZVUKOZAPIS / ПОСЛУШИТЕ ЗВУКОЗАПИС (poljskym akcentom) / (польскым акцентом)

RTS1_NSCG-1200x806V nedělku budut v Rosiji prezidentske izbory. Prěd šestju godami iziskal tutčasny prezident Vladimir Putin šestdeset četyri procenty glasov i on dalje imaje široky podpor v Rosiji, čestično za svoju politiku, ale čestično takože za to, že kaky-nebud važny alternativny voditelj jedva može zaroditi se v rosijskoj medijno-političnoj sistemě. Rosija je povezanna v ukrajinskom i sirijskom konfliktu i v rosijskoj občině ne imaje apetita na daljšu vojennu povezannost. / В неделку будут в Росији президентске изборы. Пред шестју годами изискал тутчасны президент Владимир Путин шестдесет четыри проценты гласов и он далье имаје широкы подпор в Росији, честично за своју политику, але честично такоже за то, же какы-небуд важны алтернативны водитель једва може зародити се в росијској медијно-политичној системе. Росија је повезанна в украјинском и сиријском конфликту и в росијској обчине не имаје апетита на дальшу војенну повезанност. (0 | RU)

2018-03-15 - Kolapso de ponto en Miamo

29216350_1629993027077857_51259237577018773_nSekcio longa 53 metrojn de ponto por piedirantoj kolapsis en la kampuso de Florida Internacia Universitato en Miamo, Florido, sudorienta Usono. La sekcio de la ponto, kiu kolapsis, pesis 860 tunojn kaj ĝi falis sur plurajn aŭtojn sur la vojo malsupre. Ok aŭtoj estas disbatitaj. La ponto estis konstruita je nur kvin tagoj pli frue en sabato; ĝi ankoraŭ ne estis malfermita por pedirantoj, kaj la universitato estis je printempaj ferioj dum la kolapso. (15 | US-FL-Miami-Ft. Lauderdale)

2018-03-14 - Aggressiōne in Alabāma

29186257_1676112049121511_2743514354363138048_nPlúmbo es ēmisso ab aggressōre armāto per pistólio cóntrā dúo hómines in véspere dē Mercúrio-díe in Hospitāle dē Ūniversitāte dē Alabāma in Birmingham, Cīvitātes Fœderāto dē América merīdiōnāle. Ūno ex dúo víctimas móri. Áltere víctima es ádhūc in hospitāle in státu stábile. Suīcīdio es cómmisso ab aggressōre. Hōrārio dē ómne operātiōnes chīrūrgico prō Jóve-díe es cancellāto. Ómne álio operātiōnes médico dē hospitāle es prōcēdente sécundum hōrārio in Jóve-díe. (15 | US-AL)

2018-03-12 - Nave di aria cascar in Nepal

29176795_1914722421895750_564707685967069184_nIn montagnia di oriento star paise Nepal; Kathmandu star città primer dessa paise. In mare di oriento star paise Bangladesh; Dacca star città primer dessa paise. Sessanta sette viator volar per nave di aria del Dacca a Kathmandu. In Kathmandu nave di aria fasir tentativa tocar terra in porto di aria, ma nave di aria cascar, rompir e incendiar. Pold esser quaranta umano star morto. Kathmandu star dentro rundo di multo montagnia e non star facile tocar terra la. (64 | NP)

2018-03-10 - President fransian in India

AUSKULTA REGISTRASION DE SON (aksentuasion italik)

e6119661144f71d1ebd7b432d803f051bacf5fc9President fransian av diked in diurn saturndiik, ke relasioni defendasionik ko India avav devenied multe plu bon ka anteriore, po ke omni du landi avav subskribed akord sekuritetik kontr influens cinesian kreskant in Osean Indian. Ministr prim indian, kel avav velkomed president fransian per inbrasasion grand durantu sie arivasion in diurn vendrdiik, av diked, ke Osean Indian ludero rol multe important in diurni futur. Posteriore ili partisipero konferasion di klimat. (0 | IN)

<phoneme alphabet="ipa" ph="presiˈdent fransiˈan ˈav diˈked ˈin diˈurn saturndiˈik"/>, <phoneme alphabet="ipa" ph="ˈke relasiˈoni defendasioˈnik ˈko ˈindia aˈvav deveniˈed ˈmulte ˈplu ˈbon ˈka anteriˈore"/>, <phoneme alphabet="ipa" ph="ˈpo ˈke ˈomni ˈdu ˈlandi aˈvav subskriˈbed aˈkord sekuriteˈtik ˈkontr influˈens t͡ʃinesiˈan kresˈkant ˈin oseˈan indiˈan"/>. <phoneme alphabet="ipa" ph="miˈnistr ˈprim indiˈan"/>, <phoneme alphabet="ipa" ph="ˈkel aˈvav velkoˈmed presiˈdent fransiˈan ˈper inbrasasiˈon ˈgrand duˈrantu ˈsie arivasiˈon ˈin diˈurn vendrdiˈik"/>, <phoneme alphabet="ipa" ph="ˈav diˈked"/>, <phoneme alphabet="ipa" ph="ˈke oseˈan indiˈan luˈdero ˈrol ˈmulte imporˈtant ˈin diˈurni fuˈtur"/>. <phoneme alphabet="ipa" ph="posteriˈore ˈili partisiˈpero konferasiˈon ˈdi kliˈmat"/>.

2018-03-05 - Elekto en Italio

100283561_gettyimages-927494134Elekto okazis en Italio. La dekstra koalicio, kiu inkluzivas federistojn (la Nordan Ligon), gajnis malpli ol la tricent dek ses seĝojn bezonatajn por plejmulto. Sed rektdemokratianoj (la Kvin Steloj), kiuj insistas soli sen formi koalicion, verŝajne iĝis la plej granda partio en la malsupera ĉambro de la parlamento, kun ĉirkaŭ ducent tridek parlamentaj seĝoj. Kristanaj maldekstranoj (la Demokratia Partio) estas venkita kaj ilia estro Matteo Renzi estas forironta. (65 | IT)

2018-03-03 - Selektasion in India

AUSKULTA REGISTRASION DE SON (aksentuasion espanik)

indiaSelektasion es fasied in stati nord-est-indian. In Tripura, konservidisti nasional (Partis Poplik Indian) av multe viktoried superioru marksisti (Partis Komunistik de India). Progresisti (Kongres Nasional Indian) e konservidisti nasional (sekundare nomed "partis safranik") av ekspedied sue shefi a fasiar komers politikal in Meghalaya, keloke omni du partisi konkurero a atinar favor de partisi minim e atraktar partisi minim a konferar alians ko un eks partisi grand. (28 | IN)

<phoneme alphabet="ipa" ph="selektasiˈon ˈes fasiˈed ˈin ˈstati nordestindiˈan"/>. <phoneme alphabet="ipa" ph="ˈin triˈpura"/>, <phoneme alphabet="ipa" ph="konserviˈdisti nasioˈnal"/> (<phoneme alphabet="ipa" ph="parˈtis popˈlik indiˈan"/>) <phoneme alphabet="ipa" ph="ˈav ˈmulte viktoriˈed superiˈoru markˈsisti"/> (<phoneme alphabet="ipa" ph="parˈtis komunisˈtik ˈde ˈindia"/>). <phoneme alphabet="ipa" ph="progreˈsisti"/> (<phoneme alphabet="ipa" ph="koŋgˈres nasioˈnal indiˈan"/>) <phoneme alphabet="ipa" ph="ˈe konserviˈdisti nasioˈnal"/> (<phoneme alphabet="ipa" ph="sekunˈdare noˈmed parˈtis safraˈnik"/>) <phoneme alphabet="ipa" ph="ˈav ekspediˈed ˈsue ˈʃefi ˈa fasiˈar koˈmers politiˈkal ˈin meghaˈlaja"/>, <phoneme alphabet="ipa" ph="keˈloke ˈomni ˈdu parˈtisi konkuˈrero ˈa atiˈnar faˈvor ˈdi parˈtisi miˈnim ˈe atrakˈtar parˈtisi miˈnim ˈa konfeˈrar aliˈans ˈko ˈun ˈeks parˈtisi ˈgrand"/>.

2018-02-24 - Vento tornar in Kentucky

SENTIR SONO

28467668_10156010676352319_900616043302627220_nIn mare di occidento star miscolanza di multo paise american. In scirocco dessa miscolanza star paise Kentucky. Vento tornar la in Hopkinsville in sera di sabato. Doppo ista tempesta, multo grandi casa vicino star rovina; un casa star rovina tutto e quatr' casa star rovina per partes. Cento settanta genti devir sortir ista casa avanti notte. Tre umano star in osbidal co'l piaga, ma nullo piaga star serio. Commandante di città Hopkinsville disquiarar situation di pericolo. (47 | US-KY)

2018-02-24 - Striktifikasion de migrasion in Stati Unied de Amerik eks India

AUSKULTA REGISTRASION DE SON (aksentuasion espanik)

dtrump_660_022318043048Regulasion de permiti a intrar Stati Unied de Amerik es striktifiked. Servasioni de Borgesikitet e Migrasion de Stati Unied av publiked komunikad, ke lor ofisiri potesero pregar, ke firmai furna dokumenti detaliik e provi plu mult pro provar, ke ili av labori spesifik in okupasion spesial pro resivator de permit H-1B e ke ili av ist labori pro temp integr preged. Eksperti teknologiik, injenieri e matematikisti indian esero multe perkuted per ist-kos. (0 | IN)

<phoneme alphabet="ipa" ph="regulasiˈon ˈde perˈmiti ˈa inˈtrar ˈstati uniˈed ˈde ameˈrik ˈes striktifiˈked"/>. <phoneme alphabet="ipa" ph="servasiˈoni ˈde borgesikiˈtet ˈe migrasiˈon ˈde ˈstati uniˈed ˈav publiˈked komuniˈkad"/>, <phoneme alphabet="ipa" ph="ˈke ˈlor ofiˈsiri poteˈsero preˈgar"/>, <phoneme alphabet="ipa" ph="ˈke ˈfirmai ˈfurna dokuˈmenti detaliˈik ˈe ˈprovi ˈplu ˈmult ˈpro proˈvar"/>, <phoneme alphabet="ipa" ph="ˈke ˈili ˈav laˈbori spesiˈfik ˈin okupasiˈon spesiˈal ˈpro resivaˈtor ˈde perˈmit ˈhaʃ liniˈet ˈun ˈbe ˈe ˈke ˈili ˈav ˈist laˈbori ˈpro ˈtemp inˈtegr preˈged"/>. <phoneme alphabet="ipa" ph="eksˈperti teknologiˈik"/>, <phoneme alphabet="ipa" ph="inʒeniˈeri ˈe matematiˈkisti indiˈan eˈsero ˈmulte perkuˈted ˈper istˈkos"/>.

2018-02-18 - Incéndium in Cīvitātibus Fœderātīs Américæ

27972012_10156210771121458_8144862037747902016_nVegetātiōnis incéndium véntō prōpúlsum in nōngéntōs ágrōs sōlis díē ápud Bishop úrbem júxtā Jōsēphópolim et Sacrāméntum Califórniæ in Cīvitātibus Fœderātīs Américæ occidentālibus diffūsum est. Vígilēs incéndium exstínguere témptant. Dómūs ēvacuántur. Incéndium mínāx est statiōnī ferriviāriæ históricæ ánnō mīllēsimō octingentēsimō octōgēsimō tértiō cōnstrūctæ, quæ intéreā fácta est mūsēum éxhibēns memorābília dē inítiō ferríviæ stríctæ distántiæ ínter rēgulīs. (1 | US)

2018-02-16 - Térræ mōtus in Méxicō

AUDĪ PRÆLĒCTIŌNEM SONITAM (accentū Hispānicō Mexicānō)

27867839_1870918142981199_9147697633017687877_nOaxāca Méxicī merīdiōnālis Véneris díē vésperī térræ mōtū tremīta est. Térræ mōtū ípsō nēmō mórtuus est, sed dúo hóminēs in térrā occīsī sunt póstquam in éōs cecīderat helīcoptērum circumspíciēns dámna ex térræ mōtū prōvénta. Helīcoptērum grégem officiālium inclūdéntem minístrum rērum interiōrum Mexicanārum et gubernātōrem Oaxācēnsem portābat, ómnēs támen supervīxērunt. Helīcoptērum cécidit, póstquam in āreā appulsōriā suā grándem púlveris nūbem generāverat. (11 | MX)

2018-02-10 - Spionasion in Stati Unied de Amerik

as-cia-1102Instituad agensiik spionik sentrik de Stati Unied de Amerik es instituad inklinant sekretitet, rare komentant kelkkos, ma in diurn saturndiik, it av neged raport de kelk gaseti. Sekuantu ist raport, agenti de ist instituad esav frauded e ili spendav segment grand de period pre-anuik per efors a akuirar dokumenti sekret rusian pudifikant presidento aktual de Stati Unied e et a re-akuirar programi rapied per Rusia eks instituad agensiik sekuritetik nasional de Stati Unied. (0 | US)

<phoneme alphabet="ipa" ph="instituˈad agensiˈik spioˈnik senˈtrik ˈde ˈstati uniˈed ˈde ameˈrik ˈes instituˈad inkliˈnant sekretiˈtet"/>, <phoneme alphabet="ipa" ph="ˈrare komenˈtant kelkˈkos"/>, <phoneme alphabet="ipa" ph="ˈma ˈin diˈurn saturndiˈik"/>, <phoneme alphabet="ipa" ph="ˈit ˈav neˈged raˈport ˈde ˈkelk gaˈseti"/>. <phoneme alphabet="ipa" ph="sekuˈantu ˈist raˈport"/>, <phoneme alphabet="ipa" ph="aˈgenti ˈde ˈist instituˈad eˈsav frauˈded ˈe ˈili spenˈdav segˈment ˈgrand ˈde periˈod preanuˈik ˈper eˈfors ˈa akuiˈrar dokuˈmenti sekˈret rusiˈan pudifiˈkant presiˈdento aktuˈal ˈde ˈstati uniˈed ˈe ˈet ˈa reakuiˈrar progˈrami rapiˈed ˈper ˈrusia ˈeks instituˈad agensiˈik sekuriteˈtik nasioˈnal ˈde ˈstati uniˈed"/>.

2018-02-04 - Komers ko Srilankesia in Cinesia

AUSKULTA REGISTRASION DE SON (aksentuasion german)

27655457_2339549119405852_4938445474094676593_nAmbasader srilankesian in Cinesia av diked in diurn soldiik, ke period tempik plu long es neses pro Srilankesia a konferar pakt di komers libr ko Cinesia, kause srilankesiani eserio angustos di influens ekonomiik de pakt hastos su lor land minim. Spendasion de mon cinesian es kaus de interes angustos kreskant in Srilankesia. Senti de Srilankesiani avav konflikt ko fors polisiik pre-si-anue, kuande sintur industriik payed per Cinesia esav aperied in Srilankesia sudik. (0 | CN)

<phoneme alphabet="ipa" ph="ambasaˈder srilankesiˈan ˈin t͡ʃiˈnesia ˈav diˈked ˈin diˈurn soldiˈik"/>, <phoneme alphabet="ipa" ph="ˈke periˈod temˈpik ˈplu ˈlong ˈes neˈses ˈpro srilanˈkesia ˈa konfeˈrar ˈpakt ˈdi koˈmers ˈlibr ˈko t͡ʃiˈnesia"/>, <phoneme alphabet="ipa" ph="ˈkause srilankesiˈani eˈserio angusˈtos ˈdi influˈens ekonomiˈik ˈde ˈpakt hasˈtos ˈsu ˈlor ˈland miˈnim"/>. <phoneme alphabet="ipa" ph="spendasiˈon ˈde ˈmon t͡ʃinesiˈan ˈes ˈkaus ˈde inteˈres angusˈtos kresˈkant ˈin srilanˈkesia"/>. <phoneme alphabet="ipa" ph="ˈsenti ˈde srilankesiˈani aˈvav konfˈlikt ˈko ˈfors polisiˈik presiˈanue"/>, <phoneme alphabet="ipa" ph="kuˈande sinˈtur industriˈik paˈjed ˈper t͡ʃiˈnesia eˈsav aperiˈed ˈin srilanˈkesia suˈdik"/>.

2018-02-01 - Bomba in Palestina

27540835_1564916050295638_2560756533260718541_nIn scirocco-occidento di Palestina star città Gaza, quale haber parte Sabra. La in giovedi, quando star gribuilla in familia, un umano di familia Abu Assi per volonta di se incendiar bouteille co'l quasi aria, quale pudir bruciar, e assi subito rompir casa. Sette umano - ance giovine - star morto e trenta haber piaga. Guardias cerrar logo vicino di casa e defendir ista logo contra intrar. Guardias fasir ricerca di ista. Due mailion genti vivir in multo piccolo logo in Gaza. (0 | PS)

2018-02-01 - Incendio in Arizona

27544794_10214869785799372_4498790632927056091_nIn mare di occidento star miscolanza di multo paise american. In scirocco-occidento dessa miscolanza star paise Arizona. La in Picacho in mercoledi e giovedi, fuogo di pianta incendiar terreno tanto grandi come due Vaticano. Incendio comminchiar in terreno vicino di lago Picacho (umano fasir ista lago in istoria). Incendio rapido pervenir nuve e nuve logo, birchè fuogo incendiar sorte di piccolo arbor, quale bruciar caldo e rapido in terreno seco. Genti non star in pericolo. (0 | US)

2018-01-27 - Elekto prezidantal en Chekia

ASKOLTEZ SONA ENREJISTRURO (achento Cheka)

99770987_044344250-1Prezidantulo Chekiana Miloš Zeman, qua opozas en-migrado e punisi kontre-Rusiana, ganis la duesma periodo en sua ofico per kinadekeun centimi del voti, strete vinkinte sua rivalulo Jiří Drahoš, qua favoras la UE e havas nula antea experienco politikal. La elekto prezidantal reflektis dividi social inter elekteri, qui esas plu povra e min edukita, habitas regioni rural e votas por Zeman, ed elekteri, qui esas plu richa e plu edukita, habitas plu granda urbi e preferas Drahoš. (77 | CZ)

2018-01-25 - Male ventura di lungo carroza in Italia

26907470_757404217799399_3616270500180022342_nIn nord di Italia star città Pioltello. La in matino di giovedi, lungo carroza andar fora camino. Tre umano star morto, piu di dieci umano haber piaga e multo genti non pudir andar a città Milano per lavorar o studiar la. Milano star grandi città di Italia per affaires di drahem (oro e plata). Pold esser que ista male ventura star birchè qualche cosa rompir camino o birchè qualche cosa rompir logo ove un camino finir e due camino aparte comminchiar. (0 | IT)

2018-01-23 - Attacca in Libya

26904314_1954278158157367_5698233650994989156_nIn mare di scirocco star paise Libya. In oriento dessa paise star città Bengasi. La attacca doble per bomba star devanti casa musulmin (quasi iglezia o esnoga), quando genti sortir doppo pregar di notte. Quasi trenta umano star morto e piu di trenta haber piaga. Triar giusto hora di attacca per toucar multo victima. Città star logo di combatir di armata di tiranno american Khalifa Haftar contra armata musulmin. Libya star senza ordine doppo forar tiranno Muammar Gaddafi. (0 | LY)

2018-01-23 - Tremo de tero en Usono

26904677_2023672247650627_3621307519321077631_nAverto pri mara ondego fare de la Nacia Vetera Servo de la Nacia Oceana kaj Atmosfera Administrantaro estis eldonita por Rusio, Japanio, Meksikio, Kanado kaj okcidentusonaj ŝtatoj Alasko, Vaŝingtonio, Oregono, Kalifornio kaj Havajo baldaŭ post tremo de tero de grandenco 7.9 frapinta la Alaskan Golfon. Homoj estis instruitaj resti for de la pacifika mara bordo. Sirenoj sonis tra Kodiak en Alasko. La averto pri la mara ondega minaco poste estis nuligita. (0 | US)

2018-01-23 - Fuogo in Texas

26814868_1630825853642598_8664708874210121055_nIn mare di occidento star miscolanza di multo paise american. In scirocco dessa miscolanza star paise Texas. La in Willow Park in lunedi, grandi fuogo di erba incendiar terreno piu grandi di Gibraltar. Cerrar due grandi camino. Genti multo lontano pudir mirar nebia di fuma in aria - comme si genti in un fine di Palestina pudir mirar fuogo in altra fine di Palestina. Fuogo minachiar casa e genti devir sortir. Fuogo non bisogno star piu grandi di ora. (0 | US)

2018-01-22 - Attacca in Thailanda

26239890_1767137979971279_5939810348871024224_nIn mare di oriento star paise Thailanda. In scirocco dessa paise star città Yala. La in fonduk in mattina de lunedi, bomba co'l due roda toucar tre genti sensa arma e piagar multo dieci autros. Doppo multo meze, ista star primer attacca contra genti sensa arma. Scirocco di Thailanda star musulmin, ma in altra partes de Thailanda, genti credir fe di Buddha. Armata musulmin contra Thailanda escondir se in scirocco di Thailanda, ove star multo albero e villages lontano. (0 | TH)

2018-08-21 - Tremblasion de ter in Cili

26903872_2101607003213442_6213864434875343065_nCili nordik e landi visin Peru e Bolivia av esed sukused per tremblasion de ter de granditet seks totali e tri desimi. *Episentr de tremblasion av esed a septdesseks kilometri sude de Putre in Sintur Fokik Pasifik, region ko tremblasioni de ter e eksplodasioni volkanik mult. Ist tremblasion masiv av avenied, po ke tremblasion de ter ipse plu destruktativ de granditet sept totali e tri desimi avav avenied in Peru in deskuart yanuar, mortifikante sirka seksdeskuink homi. (0 | CL)

2018-01-21 - Atak in Afgania

AUSKULTA REGISTRASION DE SON (aksentuasion finlandik)

26904555_1628989573860778_7396133830757909158_nForsi sekuritetik av re-ganied influens superioru hotel internasional in urb prinsipal afganian in diurn soldiik, po ke fusileri aved ataked it in diurn saturndiik. Stat Mahometan poteserio esar respondabl di ist atak; ante leplu nelonge, Stat Mahometan fasiav atak ante un mens, mortifikante plu ka kuatrdes homi e vulnerante plu ka sent otri. El sem hotel esav obyekt de atak suisidiik in temp anuik du mil desun, kuande plu ka dudes homi esav mortifiked. (5 | AF)

<phoneme alphabet="ipa" ph="ˈforsi sekuriteˈtik ˈav reganiˈed influˈens superiˈoru hoˈtel internasioˈnal ˈin ˈurb prinsiˈpal afganiˈan ˈin diˈurn soldiˈik"/>, <phoneme alphabet="ipa" ph="ˈpo ˈke fusiˈleri aˈved ataˈked ˈit ˈin diˈurn saturndiˈik"/>. <phoneme alphabet="ipa" ph="ˈstat mahomeˈtan poteˈserio eˈsar responˈdabl ˈdi ˈist aˈtak"/>; <phoneme alphabet="ipa" ph="ˈante ˈleplu neˈlonge"/>, <phoneme alphabet="ipa" ph="ˈstat mahomeˈtan fasiˈav aˈtak ˈante ˈun ˈmens"/>, <phoneme alphabet="ipa" ph="mortifiˈkante ˈplu ˈka kuatrˈdes ˈhomi ˈe vulneˈrante ˈplu ˈka ˈsent ˈotri"/>. <phoneme alphabet="ipa" ph="ˈel ˈsem hoˈtel eˈsav obˈjekt ˈde aˈtak suisidiˈik ˈin ˈtemp anuˈik ˈdu ˈmil deˈsun"/>, <phoneme alphabet="ipa" ph="ˈkuande ˈplu ˈka duˈdes ˈhomi eˈsav mortifiˈked"/>.

2018-01-20 - Incéndio dē hérba in Austrālia

AUDI PRÆLĒCTIŌNE SONITO (accentu Finlandico)

26734115_10157161797083677_1292531104586540448_nAdmonitiōne prō vīsitātōres dē Hórto Nātiōnāle Rēgāle, Nóvo Cámbria Austrāle, Austrālia orientāle, es ēmísso ab vígiles exstīnctīvo rūstico. Incéndio es mināce prō itínere prīncipāle, per que pétra fāmōso dē lápide harēnārio es accessíbile prō tūrístas. Phōtographēmates dē fūmo es mísso ab hómines ad interrēte. Incéndio pótes flagrāre trāns hérba et minitāre res immōbile rūstico. Incéndio nōn plūs es tam perīculōso quam ánteā, sed íllo dēbē es observāto cum ménte vigilánte. (0 | AU)

2018-01-19 - Brulo en Filipinoj

26734322_1338305312941357_1643071407335895136_nBrulo denove trafis fabrikon de House Technologies Inc. ene de ekonomia pretiga zono en Rosario en la nordfilipina provinco Cavite. La brulo komenciĝis en tranĉejo de ligno en dudek unu horoj kaj kvardek naŭ minutoj en vendredo. La Filipina Ruĝa Kruco - Nacia Ĉefa Sidejo sendis du kontraŭbrulajn kamionojn kaj du ambulancojn. La oficejo de la kontraŭbrula protekto deklaris, ke la brulo estis sub rego kaj direkto en dudek tri horoj kaj kvardek naŭ minutoj. (0 | PH)

2018-01-15 - Eksplodasion in Irak

99596143_044049882-1Du bomberi suisidiik fasiav eksplodasioni in diurn lundiik in strad basarik in Bagdad, urb prinsipal de Irak, mortifikante kuasi kuatrdes homi. Ist atak av esed leplu mortifikant in Bagdad da deklarasion de viktoriasion superioru Stat Mahometan in mens anterior e it av esed un eks ataki leplu mortifikant in Bagdad da mens yuliik in temp anuik du mil desseks, kuande bomb sharj-automobilik masiv aved mortifiked trisent dudeskuatr homi in kuartier komersik Karrada. (5 | IQ)

2018-01-14 - Seismo in Peru

AUDI REGISTRATION DE SONO

26231033_1749769111764288_8657924626399278154_nUn seismo potente in le Oceano Pacific juxta le costa de Peru ha affecte un catena de urbes litoral in Peru del sud in dominica, occidente al minus duo personas e vulnerante multo plus, quia illo faceva domos cader e camminos micar. Un viro ha essite fullate per un rocca in Yauca. Un persona ha morte in Bella Unión. In le initio, le Centro de Advertimento de Tsunami del Pacifico habeva advertite de undas tsunami possibile in le costa de Peru del sud. (17 | PE)

2018-01-13 - Elekto prezidantal en Chekia

ASKOLTEZ SONA ENREJISTRURO (achento Cheka)

99583879_043995058La elekto prezidantal en Chekia duros per la duesma fazo, en qua akademiestrulo por-Europana Jiří Drahoš afrontos nuna prezidantulo Miloš Zeman, qua esas tre simila per sua konduto ed opinioni al prezidantulo Usana Donald Trump. La unesma fazo di votado en venerdio e saturdio pasis sen-evente, ecepte ke manifestantino nud-mama esforcis impedar Zeman votar en la chef-urbo Praha en venerdio, klamante Angle, ke Zeman esas prostitucero dil prezidantulo Rusiana Vladimir Putin. (57 | CZ)

2018-01-13 - Ardor insendiik in Australia

AUSKULTA REGISTRASION DE SON (aksentuasion italik)

26239029_1752856184757540_1259584715871860326_nPort aerik in urb sekund leplu grand in Galesia Sudik Nov, Australia estik, av esed klosed in pomedidiurn saturndiik e voli av esed anuled u deturned kausu ardor insendiik vegetasionik, kel esav adported per venti uestik fort. Registrad fasied per vehikl flotant in aer superioru ardor monstrav nubi fumik grand movant se superioru port aerik. Ardor menasav domi. Plu tarde insendieri komensav avar sukses ko hidrobombardasion de ardor e prekautasion av esed tendrifiked. (0 | AU)

<phoneme alphabet="ipa" ph="ˈport aeˈrik ˈin ˈurb seˈkund ˈleplu ˈgrand ˈin gaˈlesia suˈdik ˈnov"/>, <phoneme alphabet="ipa" ph="ausˈtralia esˈtik"/>, <phoneme alphabet="ipa" ph="ˈav eˈsed kloˈsed ˈin pomedidiˈurn saturndiˈik ˈe ˈvoli ˈav eˈsed anuˈled ˈu deturˈned ˈkausu arˈdor insendiˈik vegetasioˈnik"/>, <phoneme alphabet="ipa" ph="ˈkel eˈsav adporˈted ˈper ˈventi uesˈtik ˈfort"/>. <phoneme alphabet="ipa" ph="regisˈtrad fasiˈed ˈper veˈhikl floˈtant ˈin aˈer superiˈoru arˈdor monsˈtrav ˈnubi fuˈmik ˈgrand moˈvant ˈse superiˈoru ˈport aeˈrik"/>. <phoneme alphabet="ipa" ph="arˈdor menaˈsav ˈdomi"/>. <phoneme alphabet="ipa" ph="ˈplu ˈtarde insendiˈeri komenˈsav aˈvar sukˈses ˈko hidrobombardasiˈon ˈde arˈdor ˈe prekautasiˈon ˈav eˈsed tendrifiˈked"/>.

2018-01-11 - Neĝa ŝtormo en Kazaĥio

26731011_1419384614851493_6771487366968296297_nPro granda neĝa ŝtormo en Astano, kazaĥia ĉefa urbo, la urbestro Aset Isekeŝev deklaris krizan situacion en la urbo en ĵaŭdo, petante organizaciestrojn, ke ŝtataj institucioj, edukaj institucioj, konstruistoj, privataj kompanioj, butikoj, distraj centroj kaj aliaj komercaj ekzistaĵoj ĉesu siajn agadojn dum la tago, escepte de organizacioj vive necesaj por la urbo: fajra brigado, polico, krizaj servoj, krizaj kuracaj servoj, kuracaj institucioj kaj publikaj servoj. (0 | KZ)

2018-01-10 - Glisasion de fang in Stati Unied de Amerik

26239572_1374994635940586_8837361270552474236_nIn matin merkurdiik, personel salvatorik no sesav eforsar truvar viktimi in Santa Barbara, Kalifornia, SUA uestik, keloke fang avav glised a domi, kuvred rutoni e sviped vehikli apo in diurn marsdiik, kuande deskuink milimetri de pluviad avav kaded durantu kuink minuti, per kekos slipr normik de inundasion subit avav esed multe surpased. Inundasioni e fang av klosed seksion kuinkdes-kilometrik de ruton sent un in omni du direksioni intr Santa Barbara e Ventura. (0 | US)

2018-01-08 - Ardor insendiik in Stati Unied de Amerik

new_yorkIn hor sept de matin lundiik, membri de servasion sekret observav fum su tekt de Trump Tower, struktur edifisiik siel-rasant ko kuinkdesokt etaji in kuartier Midtown Manhattan de New York, SUA nord-estik. Ili komunikav it a direktor de sekuritet insendiik in vestibul, kel spektav sistem fotoaparatik e dekuvrav flami in ventilasion. Tri homi av esed nemulte lesed. Ardor elektrik minim in struktur turiik su tekt de Trump Tower av esed determined kuale kaus de ardor insendiik. (0 | US)

2018-01-07 - Bomba in paise Zurina

26169640_1565657590150479_8338097666235282382_nIn nord-occidento di paise Zurina star città Idlib. La in domingo bomba in carreta rompir bastimento di Ajnad al-Kavkaz. Ajnad al-Kavkaz star armata per revoluzion co'l molto cento soldat. Piu di trenta genti star morto e settanta haber piaga. Paise Zurina lento comminchiar rinnovar se doppo rovina di guerra di un parte di popolo contra altra. Ista guerra comminchiar in anno due mille undici, quando governo di Bashar al-Assad fasir oppressione severo di revoluzion. (0 | SY)

2018-01-06 - Ardor insendiik in Filipini

AUSKULTA REGISTRASION DE SON (aksentuasion espanik)

26167096_1819575764776115_2945089498324813021_nArdor insendiik komensav in butikon in urb leplu grand de Filipini sentrik in du-des-un hori e tri-des minuti in diurn vendrdiik. It es ankor ekstinguand. Pumperi informav in po-medi-diurn saturndiik, ke ardor es ankor flagrant in partii de etaji sekund, ters, kuart e kuint de butikon. Kaus de ardor es ankor determinand. Arendatori e butiki in butikon no av esed perkuted per ardor. Butikon informav per *internet, ke it esero klosed in diurn saturdniik kausu ardor. (0 | PH)

<phoneme alphabet="ipa" ph="arˈdor insendiˈik komenˈsav ˈin butiˈkon ˈin ˈurb ˈleplu ˈgrand ˈde filiˈpini senˈtrik ˈin dudesˈun ˈhori ˈe triˈdes miˈnuti ˈin diˈurn vendrdiˈik"/>. <phoneme alphabet="ipa" ph="ˈit ˈes anˈkor ekstinguˈand"/>. <phoneme alphabet="ipa" ph="pumˈperi inforˈmav ˈin pomedidiˈurn saturndiˈik"/>, <phoneme alphabet="ipa" ph="ˈke arˈdor ˈes anˈkor flagˈrant ˈin ˈpartii ˈde eˈtaʒi seˈkund"/>, <phoneme alphabet="ipa" ph="ˈters"/>, <phoneme alphabet="ipa" ph="kuˈart ˈe kuˈint ˈde butiˈkon"/>. <phoneme alphabet="ipa" ph="kaˈus ˈde arˈdor ˈes anˈkor determiˈnand"/>. <phoneme alphabet="ipa" ph="arendaˈtori ˈe buˈtiki ˈin butiˈkon ˈno ˈav eˈsed perkuˈted ˈper arˈdor"/>. <phoneme alphabet="ipa" ph="butiˈkon inforˈmav ˈper interˈnet"/>, <phoneme alphabet="ipa" ph="ˈke ˈit eˈsero kloˈsed ˈin diˈurn saturdniˈik kaˈusu arˈdor"/>.

2018-01-01 - Prohibitiōne dē commércio dē ébore in Sīna

AUDI PRÆLECTIŌNE SONITO (accentu Bohēmico)

99424038_gettyimages-624864096Dum lóngo témpore, Sīna e es ūno ex máximo mercātus dē ébore, sed ab ánno bis mīllēsimo décimo octāvo, tōto commércio dē ébore et prōdúctos dē ébore es cóntrā lēge in Sīna. Es spe, quod elephántes es plūs sálvo nunc. Vēnditiōne dē ébore acquīsīto post ánno mīllēsimo nōngentēsimo septuāgēsimo quīnto es jam prohíbito in Sīna, secúndo Conventiōne dē Commércio Internātiōnāle dē Spécies in Perīculo dē Fáuna et Flōra Silvéstre, sed ísto prohibitiōne es īnsufficiénte. (0 | CN)

2017-12-23 - Fuogo in Filipinas

SENTIR SONO

25659298_1558317064256639_6916764788818034065_nIn mare di oriento star paise Filipinas. In scirocco dessa paise star città Davao. Fuogo comminchiar la in grandi botega non lungo doppo aperatura di botega in sabato. Fuogo comminchiar in parte di botega, ove vendir mobili, in piano numero tre. Fuogo rapido coprir altra piano di botega. Non sabir, perque fuogo comminchiar. Salvar sei umano. Venti otto lavorador non poter escapar ista botega. Fasir ricerca di loro, ma non poter trovar loro. Genti pregar per loro salvo. (0 | PH)

2017-12-21 - Tajfuno en Filipinoj

25550535_1728835297181063_8782956585782638782_nTajfuno Vinta trafis Mindanaon en sudaj Filipinoj. Oficistoj de la komanda centro de teamoj de kriza respondo kaj rapida respondo de la Departemento de Socia Bonstato kaj Disvolviĝo diris, ke novaj evakuitoj ankoraŭ venas. Tridek kvar evakuaj centroj lokitaj en diversaj regionoj jam estas malfermitaj. Ĉiuj sanaj oficejoj kaj hospitaloj en la tuta regiono jam estas pretaj liveri iujn ajn sanajn servojn kaj respondi al iuj ajn vundoj kaŭzitaj de la tajfuno Vinta. (0 | PH)

2017-12-21 - Fajro en Sud-Koreio

25659288_812508712253482_8598924967123408156_nAlmenaŭ dudek naŭ homoj estis mortigitaj kaj preskaŭ tridek vunditaj en ĵaŭdo pro grava incendio en ekzerceja konstruaĵo en Sud-Koreio - en la tria plej granda urbo de la provinco Nord-Ĉungĉongo en ĝia nordo. Tio estas unu el la plej mortaj incendiaj katastrofoj de la lando. La plej malbona incendio, kiu iam trafis modernan Sud-Koreion, estis incendia atako en fervoja stacia domo en la sudorienta urbo Teguo, kiu lasis cent naŭdek du homojn mortintajn en la jaro dumil tri. (0 | KR)

2017-12-18 - Katastrof transportik in Stati United de Amerik

25398724_10208780860117749_1541392497632937029_nTren voyajant eks Seattle, Washington, trans rels-rut Amtrak Cascades a Portland, Oregon, av anded eks relsi e kaded a su ruton automobilik Interstate 5 proksimu DuPont, Washington, SUA nord-uestik. A minu seks homi av moried. Kuasi sent homi - e pasajeri e laboratori rels-rutik - av esed lesed e admited per hospitali. (0 | US)

2017-12-18 - Triar señores commandante in Gujarat

99249314_gettyimages-894562570In mare di oriento star paise India. In occidento di India star paise Gujarat. Popolo triar señores commandante dessa paise. Señores, qui gia governar tutto India e qui volir guardar antico usanza di nazion hindu e protection di affaires dessa nazion, guadagniar. Señores, qui volir governo per popolo, libertà in società, donar ricchezza di qualche genti a autros, incoragiar interesso di tutto genti in terreno di India e separar governo e fe, perdir. (85 | IN)

2017-12-16 - Tropika ŝtormo en Filipinoj

AŬSKULTU SONAN REGISTRAĴON (ĉina akcento)

25298993_1522871144498493_5196697827005760022_nTropika ŝtormo Kai-tak iomete malfortiĝis en malfrua sabata posttag-mezo, atinginte teron en San Policarpo, mezaj Filipinoj. Filipina Administrado de Atmosferaj, Ter-Fizikaj kaj Astro-Sciencaj Servoj diris al loĝantoj de provincoj trapasotaj de la tropika ŝtormo, ke ili "devas fari taŭgajn aranĝojn kontraŭ superakvoj kaj glitoj de tero kaj kunordigi tion kun siaj respektivaj lokaj registaroj kaj administroj por reduktado kaj mastrumado de risko de katastrofoj". (0 | PH)

<phoneme alphabet="ipa" ph="troˈpika ˈʃtormo ˈkaitak ioˈmete malforˈtid͡ʒis en malˈfrua saˈbata posttagˈmezo"/>, <phoneme alphabet="ipa" ph="atinˈginte ˈteron en san poliˈkarpo"/>, <phoneme alphabet="ipa" ph="ˈmezaj filiˈpinoj"/>. <phoneme alphabet="ipa" ph="filiˈpina adminisˈtrado de atmosˈferaj"/>, <phoneme alphabet="ipa" ph="terfiˈzikaj kaj astrost͡siˈent͡saj ˈservoj ˈdiris al loˈd͡ʒantoj de proˈvint͡soj trapaˈsotaj de la troˈpika ˈʃtormo"/>, <phoneme alphabet="ipa" ph="ke ˈili"/> "<phoneme alphabet="ipa" ph="ˈdevas ˈfari ˈtawgajn aˈrand͡ʒojn ˈkontraw superˈakvoj kaj ˈglitoj de ˈtero kaj kunorˈdigi ˈtion kun ˈsiaj respekˈtivaj ˈlokaj regisˈtaroj kaj admiˈnistroj por redukˈtado kaj mastruˈmado de ˈrisko de katasˈtrofoj"/>".