2017-03-31 - Konfero en Vatikano

ASKOLTEZ SONA ENREJISTRURO (achento Germana)

postimagePapo Franciskus salutis partoprenanti di konfero organizata dal Komitato Pontifikal por Cienci Historial, nomizita "Luther ye kinacent yari pose: Ri-lekto dil reformo Luterana en olua kun-texto eklezial historial", qua eventis en Roma depos merkurdio til venerdio. La papo dicis, ke il respondis per gratitudo a Deo e surprizeso, kande il unesme audis pri la konfero pri la kinacentesma aniversario dil prizento dil nonadekekin tezi da Martin Luther. (64 | VA)

<phoneme alphabet="ipa" ph="ˈpapo franˈt͡siskus saˈlutis partopreˈnanti di konˈfero organiˈzata dal komiˈtato pontifiˈkal por ˈt͡sjent͡si histoˈrjal"/>, <phoneme alphabet="ipa" ph="nomiˈzita"/> "<phoneme alphabet="ipa" ph="ˈlʊtɐ je ˈkinat͡sent ˈjari ˈpose"/>: <phoneme alphabet="ipa" ph="riˈlekto dil reˈformo luteˈrana en ˈolwa kunˈteksto ekleˈzjal histoˈrjal"/>", <phoneme alphabet="ipa" ph="kwa eˈventis en ˈroːma ˈdepos merˈkurdjo til veˈnerdjo"/>. <phoneme alphabet="ipa" ph="la ˈpapo ˈdit͡sis"/>, <phoneme alphabet="ipa" ph="ke ˈil resˈpondis per gratiˈtudo a ˈdeo e surpriˈzeso"/>, <phoneme alphabet="ipa" ph="ˈkande ˈil uˈnesme ˈaudis pri la konˈfero pri la kinat͡senˈtesma aniverˈsarjo dil priˈzento dil nonaˈdekekin ˈtezi da ˈmaɐ̯tiːn ˈlʊtɐ"/>.