2016-09-04 — Elekto en Hong Kong

ASKOLTEZ SONA ENREJISTRURO (achento China)

postimageElekteri en Hong Kong elektis omna sepadek membri dil Konsilantaro Legifanta. To esis l' unesma granda elekto pos la protesti en la yaro duamiledekequar, kande dekamili de yuni en la stradi demandis chanjo politikal en l' olima kolonio Britaniana. Adminime quar agivisti yuna radikal, qui suportas plu granda autonomeso politikal o ne-dependeso kompleta de Běijīng, ganis membreso en la konsilantaro. Rekorda sisadek centimi de elekteri parto-prenis l' elekto. (52 | CN-HK)

<phoneme alphabet="ipa" ph="elekˈteri en ˈhong ˈkong eˈlektis ˈomna ˈsepadek ˈmembri dil konsilanˈtaro legiˈfanta"/>. <phoneme alphabet="ipa" ph="to ˈesis lə uˈnesma ˈgranda eˈlekto pos la proˈtesti en la ˈjaro dwamileˈdekekwar"/>, <phoneme alphabet="ipa" ph="ˈkande dekaˈmili de ˈjuni en la ˈstradi deˈmandis ˈt͡ʃanʒo politiˈkal en lə oˈlima koˈlonjo britaˈnjana"/>. <phoneme alphabet="ipa" ph="admiˈnime kwar agiˈvisti ˈjuna radiˈkal"/>, <phoneme alphabet="ipa" ph="kwi suˈportas plu ˈgranda autonoˈmeso politiˈkal o nedepenˈdeso komˈpleta de pèi̯tɕíŋ"/>, <phoneme alphabet="ipa" ph="ˈganis memˈbreso en la konsilanˈtaro"/>. <phoneme alphabet="ipa" ph="reˈkorda ˈsisadek t͡senˈtimi de elekˈteri partoˈprenis lə eˈlekto"/>.