2016-09-02 — Explosionu Philippinas

postimageExplosiono nocturna mercata morivir decus cinquus humanus e essevir vulnerat circum septantus citata Davao insula Mindanao suda Philippinis costa Mari Celebes. Rodrigo Duterte, preteritu burgomaestru citati e actualu presidentu Philippinis, essevar citata tempora explosioni. Illu reageavir declarationo stati illegalitati tota paisa. Islamicu gruppu Abu Sayyaf admittevir suu responsabilitatu attacci. (1 | PH)

-u substantivu o adjectivu, -s pluralu, -i de (genitivu), -e a, pro (dativu), -o per (instrumentalu), -a in (locativu), -r presentu o infinitivu verbu, -var imperfectu verbu, -vir perfectu verbu