2016-04-19 — Pause por Hispania

AUDI REGISTRATION DE SON (accentu hispan)

97723 Al luce del develo(p)pament actual, li Co(m)mission Europan aco(n)nosset, que it es írrealistic exiger, que li reyia ínter Francia e Portugal mey reducter su deficite de budgetes de guvernamentes central e local (quel esset quin percentes del producte intern brutto in li annu du mill deciquin) a bass del límite demandat del Union Europan, it es tri percentes in ti ci annu. Desde li comencie del crise economic, li guvernament in Madrid devet ja trivez petir témpor extraordinari por reducter li deficite. (10 | ES)