2016-07-08 — Konsequi dil atako en Dhaka por Japonia

ASKOLTEZ SONA ENREJISTRURO (achento Itala)

postimageOn deskovris, ke un ek la suspektiti pro l' atako terorisma en kafeeyo Bangladeshana ye un semano antee serchesis da polico pro akuzo pri ocido di Japonulo en yaro pasinta en nord-west-Bangladesh. Adminime quar ek la sep Japoniani ocidita dum l' atako terorisma mortis pro vundi de pafili. La Polico Prefektial di Kanagawa, central Japonia, vartas plusanesko di Tamaoki Watanabe, l' unika pos-vivantulo Japona dil atako, por interviuvar ilu. (46 | JP)

<phoneme alphabet="ipa" ph="on desˈkovris"/>, <phoneme alphabet="ipa" ph="ke un ek la suspekˈtiti pro lə aˈtako teroˈrisma en kafeˈejo bangladeˈʃana je un seˈmano antˈee serˈt͡ʃesis da poˈlit͡so pro aˈkuzo pri oˈt͡sido di ʒapoˈnulo en ˈjaro paˈsinta en nordwestbanglaˈdeʃ"/>. <phoneme alphabet="ipa" ph="admiˈnime kwar ek la sep ʒapoˈnjani ot͡siˈdita dum lə aˈtako teroˈrisma ˈmortis pro ˈvundi de paˈfili"/>. <phoneme alphabet="ipa" ph="la poˈlit͡so prefekˈtjal di kanagaɰᵝa"/>, <phoneme alphabet="ipa" ph="t͡senˈtral ʒaˈponja"/>, <phoneme alphabet="ipa" ph="ˈvartas plusaˈnesko di tamaoki ɰᵝatanabe"/>, <phoneme alphabet="ipa" ph="lə uˈnika posvivanˈtulo ʒaˈpona dil aˈtako, por intervjuˈvar ˈilu"/>.